Mahidol University Extension : MUx
Welcome to MUx system!
MUx เป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิด
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ประหยัดเวลาและระยะทาง
เนื่องจากเป็นระบบการเรียนการสอน
ผ่านออนไลน์ ผู้เรียนจึงสามารถเข้า
เรียนในช่วงเวลาใดและเรียนที่ไหนก็ได้
เข้าถึงได้ง่าย
ผู้เรียนสามารถเข้าเรียน
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผู้เรียนสามารถเลือกวิชา
ที่อยากเรียนได้ตามใจชอบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน
ผู้เรียนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนผ่านระบบ
Personal Message
imgGraph
340068
Total of registrants
imgGraph
53
Total of subjects
imgGraph
32
Number of courses open
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol