Mahidol University Extension
has been certified of Online Course Management System
in accordance with ISO/IEC 40180:2017 by TUV NORD (Thailand) Ltd.
Welcome to MUx system!
มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดแหล่งเรียนรู้ MUx
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ประหยัดเวลาและระยะทาง
เนื่องจากเป็นระบบการเรียนการสอน
ผ่านออนไลน์ ผู้เรียนจึงสามารถเข้า
เรียนในช่วงเวลาใดและเรียนที่ไหนก็ได้
เข้าถึงได้ง่าย
ผู้เรียนสามารถเข้าเรียน
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผู้เรียนสามารถเลือกวิชา
ที่อยากเรียนได้ตามใจชอบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน
ผู้เรียนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนผ่านระบบ
Personal Message
imgGraph
529682
Total of registrants
imgGraph
101
Total of subjects
imgGraph
77
Number of courses open
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol