Skip to main content

มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด


MU-PTOT

 

 
คำอธิบายรายวิชา
       สืบเนื่องจากการระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและลำดับการเรียนการสอน โดยทางคณะกายภาพบำบัดได้ดำเนินการจัดการการเรียนการสอนภาคบรรยายขึ้นมาก่อนโดยผ่านระบบ online conference ผ่านโปรแกรม Cisco Webex และ video clip เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ในทุกสถานที่ และทบทวนได้ด้วยตนเอง รายวิชาได้เพิ่มเนื้อหาและสื่อการสอนในส่วนของ basic anatomy of joint of vertebral column, thoracic wall, abdominal wall และ pelvic wall and pelvic floor muscle รวมถึงเส้นประสาทไขสันหลัง และร่างแหประสาทแขน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เชื่อมโยงในส่วนของกล้ามเนื้อและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ การพัฒนาต่อยอดให้รายวิชานี้เป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนมัธยม นักศึกษาทุกหลักสูตร บุคคลกรทางการแพทย์ รวมถึงบุคคลทั่วไป ให้สามารถเพิ่มพูนหรือทบทวนองค์ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ในร่างกายของมนุษย์ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาและวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้

 

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กภกก 240 มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): PTOT 240 Gross Anatomy for Occupational Therapists
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 11  ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 2 ชม.
ประเภทวิชา: Health Literacy
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง (self-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิทยาศาสตร์
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือหลังปริญญาทุกสาขา
- บุคคลทั่วไปผู้สนใจทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
- อื่น ๆ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด เป็นต้น
   
  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
  • LO1:อธิบายลักษะทางกายวิภาคของกระดูก และข้อต่อ ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
  • LO2:ระบุลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อลาย บริเวณหลัง แขน-ขา ศีรษะ ใบหน้า และลำคอได้
  • LO3:อธิบายเส้นประสาทสั่งการ และเส้นประสาทรับความรู้สึก ที่มาควบคุมการทำงานส่วน ลำตัว รยางค์ ศีรษะ และลำคอ
  • LO4:อธิบายความผิดปกติของโครงสร้างทางมหกายวิภาคของ กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และหลอดเลือดที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพทางคลินิกได้
 
  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
      ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 60%

 

 ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
     
  อาจารย์ ดร.ก.บ.พิชญา บารมี
คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด
e-mail: phichaya.bar@mahidol.ac.th
     
  อาจารย์ ก.บ.ศิรินันท์ ไชยพันธ์โก๋
คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด
e-mail: sirinun.chi@mahidol.ac.th
Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol