Skip to main content

เจาะลึก Excel (Vlookup, Pivot, If) สำหรับผู้ประกอบการ


MU-NA

 
คำอธิบายรายวิชา
      เปิดมุมมองเพื่อการประยุกต์ใช้โปรแกรม   เจาะลึกเทคนิคการใช้งานพื้นฐานและเทคนิคเฉพาะ (Vlookup, If, Pivot) สำหรับการจัดการข้อมูลธุรกิจ  ป้อนข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลที่หลายหลาย ซับซ้อน และมีปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่
      Opening viewpoint for Microsoft Excel application, Obtaining insight in basic uses and specific aspects (Vlookup, If, Pivot) for business data management, Effective inputting, analyzing, and operating data toward variety, complexity and heavy-loaded, Uses based on accuracy and appropriateness for daily life and business management for modern entrepreneurs
 
 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เจาะลึก Excel (Vlookup, Pivot, If) สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Excel Insights (Vlookup, Pivot, If) for Modern Entrepreneurs
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 15 ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม.
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : self-paced
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักเรียน/นักศึกษา /บุคคลทั่วไป (ผู้ที่มีความสนใจในด้านการใช้โปรแกรม Excel ที่ต้องการจัดเรียงข้อมูลที่มีความซับซ้อน และปริมาณมาก เป็นต้น)
   คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
         ผู้เรียนที่เคยมีประสบการณ์ หรือมีพื้นฐานความรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Office (MS Office) ได้แก่ MS Excel, MS Word เป็นต้น
  ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีมาก่อน
        ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ได้บ้าง และสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเว็บต่างๆ ได้

   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้โปรแกรม Excel ด้วยเทคนิคจำเป็นต่อการทำงานยุคใหม่
  • เพื่อพัฒนาทักษะ และประยุกต์ ความรู้ ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การนำไปใช้ในการประกอบการได้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

   การนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
        ผู้เรียนสามารถนำความรู้ เทคนิคที่ได้ ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลาย และมีจำนวนมาก (Big Data)  อีกทั้งยังสามารถตีความผลการวิเคราะห์ที่ได้สู่การประกอบการที่ทันสมัยได้ ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจแบบ startup ได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ใบ certificate สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงาน สร้างจุดเด่นให้กับตนเองในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

   เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ผลการประเมิน Assignment เกิน 60%

 

  ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
 
อาจารย์ ดร.พรพิรัตน์  คันธธาศิริ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: pornpiratk@gmail.com / pornpirat.kan@mahidol.ac.th
   
อาจารย์ ดร.ปิยเทพ  อาวะกุล
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: tod_53@hotmail.com
Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol