Skip to main content

การบริหารธุรกิจทางทันตกรรมสำหรับมือใหม่


MU-DT

 

 
คำอธิบายรายวิชา
       การสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านทันตแพทยศาสตร์ศึกษาพบว่าทักษะการบริหารจัดการทางธุรกิจมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะทางสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้านอื่น ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน อย่างไรก็ตามภาควิชาทันตกรรมจัดฟันมีความเห็นว่าความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญกับทันตแพทย์ทุกสาขา รวมถึงบุคลากรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทันตกรรม  ดังนั้นภาควิชาจึงเห็นความสำคัญของการเผยแพร่เนื้อหาของรายวิชาให้แก่บุคลากรทั่วไปที่สนใจ

 

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบริหารธุรกิจทางทันตกรรมสำหรับมือใหม่
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Running a Dental Business for Dummies
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 15  ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 0.5-3 ชม.
ประเภทวิชา: Health Literacy
ระดับของเนื้อหารายวิชา : ขั้นกลาง
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง (self-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : - นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
- บุคคลทั่วไป ที่สนใจหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจทางทันตกรรม
- อื่น ๆ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาโดยเฉพาะทันตแพทย์
   
  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
 • ทักษะหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางสถานพยาบาลหรือธุรกิจทั่วไป
 • ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีมาก่อน
 • ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้งาน Web browser และ Online learning platform โดยเฉพาะ Discussion board
 
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
 • ประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม หรือธุรกิจทางทันตกรรมอื่น ๆ
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
 • อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจทางทันตกรรม
 
  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และการได้รับใบประกาศนียบัตร
      ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70%
 
 แหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือใน Internet ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
 • Thusu, S., Panesar, S., & Bedi, R. (2012). Patient safety in dentistry–state of play as revealed by a national database of errors. British Dental Journal, 213, E3.
 • Amato, A., Caggiano, M., Amato, M., Moccia, G., Capunzo, M., & De Caro, F. (2020). Infection control in dental practice during the COVID-19 pandemic. International journal of environmental research and public health, 17(13), 4769.
 • Leake, J. L., & Birch, S. (2008). Public policy and the market for dental services. Community dentistry and oral epidemiology, 36(4), 287-295.
 • Andrews, E. A. (2017). The future of interprofessional education and practice for dentists and dental education. Journal of dental education, 81(8), eS186-eS192.
 
 บทเรียนที่เกี่ยวข้อง (Related Courses)
 • How to Start Your Dental Practice in Three Months From Now (Udemy): https://www.udemy.com/course/start-dental-practice/
 • Patient Safety Specialization (Coursera): https://www.coursera.org/specializations/patient-safety 
 • Finance Essentials (edX): https://www.edx.org/course/finance-essentials

 

 ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
   
  รศ.ทพ. ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
e-mail: supakitpeanc@gmail.com
   
  รศ.ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
e-mail: kawin.sip@mahidol.edu
   
 
Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol