Skip to main content

Introduction to SDGs (Sustainable Development Goals) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


MU-OP

About This Course

 

บทเรียนออนไลน์เรื่อง "Introduction to SDGs (Sustainable Development Goals)” เป็นบทเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตั้งแต่ที่มา และสถานการณ์ด้านการดำเนินงาน SDGs ในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย รวมทั้งบทบาทของสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อน SDGs เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคมให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร Mahidol HIDEF ด้าน Environmental Literacy

 

จำนวนชั่วโมงเรียน :  2 ชั่วโมง

 

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล/บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

 

Requirements*

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี เมื่อรับชมบทเรียนออนไลน์จบ พร้อมทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ผ่าน เกิน 80% จะได้รับชั่วโมงกิจรรมเสริมหลักสูตร Activity transcript (AT) ด้าน Environmental Literacy  ใน Mahidol HIDEF จำนวน 3 ชั่วโมง

 

*เนื้อหาในบทเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ “งานสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol ECO University and Sustainability Policy)

 

 

Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค

ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

งานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-849-4524

Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol