Skip to main content

เทคนิคการเป็นวิทยากร


MU-SH


  คำอธิบายรายวิชา :
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการเป็นวิทยากร ปฐมบทการเป็นวิทยากร การวางแผนอาชีพวิทยากร มนุษยสัมพันธ์และการสมาคมสำหรับวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร หลักการพูดในชุมชน ทักษะการพูดของวิทยากร เทคนิคการนำเสนอ จิตวิทยาการเรียนรู้ในการอบรม เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอบรม การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการสอน สื่อและเครื่องมือสำหรับการอบรม และการวัดประเมินผลติดตามสำหรับการอบรม

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคนิคการเป็นวิทยากร
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): (Train the Trainer)
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: SH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด:  15  ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม.
ประเภทวิชา: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ระดับของเนื้อหารายวิชา : ระดับกลาง (intermediate)
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : การเรียนการสอนแบบบรรยาย, การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน, การเรียนการสอนแบบสาธิต
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักศึกษา/ข้าราชการ/บุคคลทั่วไป

  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขี้นไป ฟัง พูด อ่านและเขียนได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1: ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี และมีจรรยาบรรณในการเป็นวิทยากร
  • LO2: ผู้เรียนสามารถแสดงการพูดและการนำเสนอในบทบาทวิทยากรได้
  • LO3: ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้
  • LO4: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการเรียนรู้ได้
  • LO5: ผู้เรียนสามารถออกแบบการประเมินและติดตามผลการอบรมได้

  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผลการประเมินเกิน 80%
 
ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์
   เบอร์โทรติดต่อ: 081-805-1573
   อีเมล์: nugrob.raw@mahidol.ac.th
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : น.ส.ณัฎฐณิชา สิงห์บุระอุดม
   เบอร์โทรติดต่อ: 093-939-9628
   อีเมล์: khunwa.mu@gmail.com
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : น.ส.ฐานินี ปานปรีดา
   เบอร์โทรติดต่อ: 083-935-5144
   อีเมล์: thaninee.pan@gmail.com
Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol