Skip to main content

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา องค์ความรอบรู้เกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ


MU-SH

About This Course

การเรียนรู้ผ่านระบบการจัดทำสื่อการสอน Massive Open Online Course (MOOC) การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ กรณี บทเรียนสมัชชาสุขภาพ เป็นการสร้างบทเรียนจากการเปลี่ยนแปลงต่อการเรียนรู้ด้วยระบบใหม่ ผ่านสื่อสารสนเทศออนไลน์ โดยเริ่มต้นจากประเด็นตั้งต้น คือ จิตสำนึกสาธารณะ และความเป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ตลอดจนการมองไปข้างหน้าในบริบทของสมัชชาสุขภาพที่จะส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนต่อไป และเป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ

Requirements

-

Course Staff

 

Staff Member #1

Assoc. Prof. Krish Rugchatjaroen, Ph.D.

Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol