Skip to main content

สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจดิจิทัล


MU-SH
Enrollment is Closed

 

 
คำอธิบายรายวิชา
        แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร โลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ สังคมเสมือน แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและสังคมออนไลน์ ปัญหาอุปสรรคและการจัดการออนไลน์ให้มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ การตลาด ธุรกิจออนไลน์ ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างแบรนด์ในสังคมออนไลน์ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย แสง สี เสียงในการสร้างมีเดียสำหรับสังคมออนไลน์ การบันทึก เผยแพร่ และจัดการระบบสื่อเพื่อการออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรม และระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออนไลน์ การจัดทำเนื้อหา การสร้างภาพลักษณ์ และการสร้างตัวตนที่ดีในสังคมออนไลน์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การวางแผน กำหนดรูปแบบเนื้อหา และการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์

 

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจดิจิทัล
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): The Social network for improving life and digital economy
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 15  ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม.
ประเภทวิชา: Digital Literacy, Communication Literacy 
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง (self-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : - นักเรียน/นักศึกษา นักเรียนในระดับมัธยมปลายที่สนใจ และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- บุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านการจัดทำสื่อออนไลน์ การ เพื่อการใช้งานเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ หรือผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการ
   
  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  • ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และรู้จักการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และมีคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตหรือสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้  ในการใช้ระหว่างการเรียนการสอน
 
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
  • LO1:อธิบายข้อดี-ข้อเสียและผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของสังคมออนไลน์จากมุมมองของผู้เรียน
  • LO2:เลือกและแสดงการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดทำมีเดีย และการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
  • LO3:วิเคราะห์สื่อ การตลาด ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ จากกรณีศึกษาการจัดการในสังคมออนไลน์และในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
  • LO4:ประเมินผลที่ตามมาทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการจัดทำและเผยแพร่มีเดียในสังคมออนไลน์จากข้อกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์ จากกรณีศึกษา
  • LO5:สร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ในการออกแบบเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบสื่อ การบันทึก เผยแพร่ และการจัดการเพื่อการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการทำงานกลุ่ม
 
  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
      ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 60%

 
อาจารย์ผู้สอน
 รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา
 ภาควิชาสังคมศาสตร์
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ดร.สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล
 สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol