Skip to main content

พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค


MU-SH

 

คำอธิบายรายวิชา
        แนวคิดเรื่องการรักษาโรคตามนัยพระพุทธศาสนาแบบองค์รวมที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่นๆ ชั้นหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างกายและใจ สาเหตุของโรคทางกายและทางใจ การรักษาโรคด้วยวิธีเจริญสติผ่านการสวดมนต์ เจริญสมาธิและวิปัสสนา วิธีปฏิบัติตนทางกายและใจเพื่อป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งการเอาชนะความตายตามพุทธวิธี
        The concept of holistic approaches towards Buddhist healing as explained in the Pali Canon and later Buddhist texts; the relationship between the mind and the body, the causes of both physical and mental illnesses; the  prevention and curation of both physical and mental illnesses through the development of mindfulness; prayer practices, meditation and insight practices as well as the practice to overcome perpetual death according to the Buddhist principles

 

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Buddhism and Healing
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 15 ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม.
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : เรียนตามกำหนดเวลาโดยผู้สอน (instructor-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : - นักเรียน/นักศึกษา (นักเรียนชั้นมัธยมปลาย และ นักศึกษาชั้นปีที่1)
- บุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทั่วไป เช่น แพทย์ พยาบาลที่ต้องการรู้แนวทางป้องกันโรคไข้เจ็บตามวิถีพุทธ
- บุคคลทั่วไป ที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเอง ตามหลักการป้องกันไว้ดีกว่าแก้
   
 คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
        มีความรู้พระพุทธศาสนาระดับพื้นฐาน รู้จักการสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ไม่ต้องชำนาญ Webex หรือ Zoom เพื่อการเรียนการสอน
 ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีมาก่อน
        ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น การโปรแกรม PowerPoint สำหรับการนำเสนองาน, การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ เพื่อสื่อสารกับอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน, การใช้โปรแกรม Webex หรือ Zoom เพื่อการเรียนการสอน

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1:อธิบายหลักการของรักษาโรคตามแนวทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้อื่นได้
  • LO2:ใช้หลักการที่ศึกษาในบทเรียนผ่านการควบคุมร่างกายด้วยวิธีสวดมนต์ เดินจงกรมและนั่ง สมาธิเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ตนเองได้
  • LO3:วางแผนเป็นนโยบายสังคมเพื่อแนะนำผู้อื่นเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจตามหลักพระพุทธศาสนาได้

  การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 60%

 

 ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
 
ผศ. ดร. ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมล:bodhinanda@hotmail.com

 

Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol