Skip to main content

หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการ (Principle of Research for Public Sectors’ Development) 1


MU-SH

Principle of Research to Develop Public Sector Management

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการเป็นวิชาที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับการทํางานวิจัยเพื่อการค้นหา การตรวจสอบ การประเมิน เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยนั้นไปพัฒนาต่อยอดระบบการทำงาน กระบวนการ การวางกลยุทธ์หรือนโยบายต่าง ๆ โดยพื้นฐานที่สำคัญของการวิจัย นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงความหมาย ความสําคัญ หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม และปฏิบัติได้อย่างมีจรรยาบรรณ

รายวิชาดังกล่าว สามารถนับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 15 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเลือกบังคับ (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

คุณสมบัติผู้เรียน

ข้อตกลงที่ 1 ขอให้ผู้เรียนที่ทะเบียนเรียน รับฟังการบรรยาย พร้อมตอบคำถามท้ายบททุกบทเรียน
ข้อตกลงที่ 2 ผู้เรียนต้องเรียนครบ 15 ชั่วโมง โดยเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
ข้อตกลงที่ 3 หากผู้เรียนสนใจอ่านหนังสือเพิ่มเติม ขอให้ผู้เรียน ยืมหนังสือประกอบการเรียน หนังสือ ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิ๊กมาที่ลิงค์เนื้อหานี้
ข้อตกลงที่ 4 หากเรียนครบ 15 สัปดาห์ ขอให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อรับข้อสอบอัตนัย โดยแจ้งชื่อ Login และรายละเอียดต่าง (ตามเอกสารแนบ) คลิ๊กมาที่ลิงค์เนื้อหานี้
ข้อตกลงที่ 5 ขอให้ดำเนินการตอบข้อสอบอัตนัย ภายใน 48 ชั่วโมง
ข้อตกลงที่ 6 ขอให้ผู้เรียนปฏิบัติตามข้อกำหนด และรับใบประกาศนียบัตร ภายหลังการประกาศผลสอบ (60 วัน)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการจดจำเนื้อหาที่ได้ศึกษา Understanding and Rememberingวัดโดย ความต่อเนื่องในการรับฟังการบรรยาย (ไม่เว้นระยะการเข้าระบบการรับฟัง)

2.ผู้เรียนเกิดการคล้อยตามและเห็นความสำคัญ รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการนำหลักคิดและแนวคิดไปประยุกต์ใช้ Applying and Analyzing

การนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์ของผู้เรียน : นับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 15 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รายวิชาดังกล่าว สามารถนับเป็นหน่วยกิตการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะชั่วโมงเรียน 15 ชั่วโมง) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิชาเลือกบังคับ (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประโยชน์ของสถาบันการศึกษา : การจัดการสอนบน MOOC เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสามารถนำความรู้ไปพัฒนากระบวนการตัดสินใจด้านการบริหารระบบราชการ

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ

Assoc. Prof. Krish Rugchatjaroen, Ph.D.

Public Aministration Program

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : krishphd@live.com

ประวัติผู้บรรยาย: Curriculum Vitae (CV) คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

15 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/ต่อครั้ง

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี /เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา (เรียนด้วยตนเอง เรียนแบบกลุ่ม)

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

ระดับเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ประชาชนทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน (หากมี)

ไม่มี

วันที่เปิดเรียน /ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2563

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

1. บทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการภาครัฐ

2. สื่อเว็บไซต์จากแหล่งความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของภาคเอกชน และภาครัฐ

เกณฑ์การประเมินวัดผล

เข้าเรียนในระบบและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 80%

Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol