Skip to main content

พื้นฐานแห่งชีวิต (ฺBasic of Life)

แนะนำรายวิชา

บทเรียนออนไลน์ปฏิบัติการชีววิทยา ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วทชว 115 พื้นฐานแห่งชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning)

บทเรียนออนไลน์ประกอบด้วยบทปฏิบัติการจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. การใช้กล้องจุลทรรศน์ : อธิบายหลักการ ความแตกต่างและสมรรถภาพ และส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบแบบเลนส์ประกอบและสเตอริโอ สามารถเตรียมสไลด์สำหรับดูสด (wet mount) ตัวอย่างที่เหมาะสมกับกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ และทำความสะอาดและเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง
2. โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ : สามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์โพรคาริโอต (prokaryotic cell) และเซลล์ยูคาริโรต (eukaryotic cell) ได้
3. เนื้อเยื่อสัตว์ : อธิบายลักษณะ ตำแหน่งที่พบ และหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์แต่ละชนิดได้ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์แต่ละชนิดได้

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

บทเรียนออนไลน์ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในรายวิชา วทชว 115 พื้นฐานแห่งชีวิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Enroll