Skip to main content

RAFO 501 Forensic Medicine

เกี่ยวกับรายวิชา
 


  สถาบัน/คณะ/ภาควิชา : สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

  ชื่อรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ : นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)

 

  คำอธิบายรายวิชา

 

 
ความหมาย ความสำคัญของนิติเวชศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพคดี กฎหมายทางการแพทย์บทบาทของแพทย์กับกระบวนการยุติธรรม การเป็นพยานศาล วัตถุพยานทางการแพทย์ การฝึกทักษะการตรวจผู้ป่วยคดี การบันทึกรายงานในภาษาไทย
 

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

 

เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
- นิยามและอธิบายความสำคัญของวิชานิติเวชศาสตร์และสาขานิติเวชศาสตร์
- นิยามและอธิบายกระบวนการยุติธรรม ความเกี่ยวพันของวิชานิติเวชศาสตร์
- ระบุบทบาทของแพทย์ต่อกระบวนการยุติธรรม และการเป็นพยานศาล
- อธิบายวิธีการชันสูตรพลิกศพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- นิยามและอธิบายความสำคัญประเภทต่างๆของการค้นหาความจริงทางคดีที่อาศัยกระบวนการทางการแพทย์
- นิยามและอธิบายความสำคัญของผู้ป่วยคดี และหลักการให้ความเห็น
- เขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยคดี เช่น รายงานชันสูตรบาดแผล และใบรับรองของแพทย์ได้ 

 

  จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด :  15 ชั่วโมง 

 

 

  จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ต่อสัปดาห์ :  1 ชั่วโมง / สัปดาห์

 

 

  จำนวนหน่วยกิต : 1 หน่วยกิต

 

 

  ระดับของเนื้อหารายวิชา : ปริญญาตรี

 

 

  ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ขั้นสูง

 

    กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

 
    ความรู้พื้นฐานที่ควรมี : - ผ่านการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นปีที่ 4
               

                           

 
  อาจารย์ประจำรายวิชา
   


ชื่อภาษาไทย รศ. พล.อ.ต. นพ.วิชาญ เปี้ยวนิ่ม 
ชื่อภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. A.V.M. Dr.Vichan Peonim

ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ
อีเมล์ nitivejrama@hotmail.com 
โทรศัพท์ 02-2011145
โทรสาร 02-2011145

     
   


ชื่อภาษาไทย ผศ.นพ.วิศาล วรสุวรรณรักษ์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Dr.Wisarn Worasuwannarak

ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ
อีเมล์ wisarn.wor@mahidol.ac.th 
โทรศัพท์ 02-2011145
โทรสาร 02-2011145

     
   


ชื่อภาษาไทย ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Dr.Smith Srisont

ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ
อีเมล์ smithfa118@yahoo.com 
โทรศัพท์ 02-2011145
โทรสาร 02-2011145

     
   


ชื่อภาษาไทย อ.พญ.จิตตา อุดหนุน 
ชื่อภาษาอังกฤษ Dr.Jitta Udnoon

ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ
อีเมล์ sleep_poon@yahoo.com 
โทรศัพท์ 02-2011145
โทรสาร 02-2011145

คณะกรรมการประเมินรายวิชา
    
 


ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในเนื้อหารายวิชา
ชื่อภาษาไทย นพ.วาทิตต์ รุจิราวรรณ 
ชื่อภาษาอังกฤษ Dr.Watit Rujirawan 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาและออกแบบบทเรียนออนไลน์
ชื่อภาษาไทย นพ.ปิยนันต์ มธุรมน 
ชื่อภาษาอังกฤษ Dr.Piyanan Maturamon

 

  วันเริ่มเรียน : 12 ธันวาคม 2560 – 23 มีนาคม 2561
  ระยะเวลาลงทะเบียน : -

 

 

  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

- ตำราพยาธิวิทยากายวิภาค. เล่ม 1 (Anatomical pathology volume 1) ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,มหาวิทยาลัยมหิดล. 2555

- พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical pathology) / มานะ โรจนวุฒนนท์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

Enroll