Skip to main content

การผดุงครรภ์สตรีระยะคลอด


MU-RA

เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การผดุงครรภ์สตรีระยะคลอด
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Midwifery care for childbearing women
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 10 ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 2-3 ชม. / สัปดาห์
ประเภทวิชา: Health Literacy (Health, Sport, Nutrition)
ระดับของเนื้อหารายวิชา : ขั้นกลาง
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : เรียนตามกำหนดเวลาโดยผู้สอน (instructor-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : พยาบาลผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงานในห้องคลอดss
   
 คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  • จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีทักษะ Microsoft office (Word, Excel, Power point), internet access, online search
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1: ประยุกต์ความรู้ทางการผดุงครรภ์เพื่อวินิจฉัยการเข้าสู่ระยะคลอดได้
  • LO2: ประยุกต์ความรู้ทางการผดุงครรภ์เพื่อวางแผนการดูแลผู้คลอดในระยะที่ 1 ของการคลอด
  • LO3: ประยุกต์ความรู้ทางการผดุงครรภ์เพื่อวางแผนการดูแลผู้คลอดในระยะที่ 2 และ 3 ของการคลอด
  • LO4: ประยุกต์ความรู้ทางการผดุงครรภ์เพื่อวางแผนการดูแลด้านจิตสังคมในระยะคลอด
  • LO5: ประยุกต์ความรู้เพื่อวางแผนการบรรเทาปวดในระยะคลอดได้
  • LO6: ประยุกต์ความรู้เพื่อวางแผนการดูแลทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิดปกติได้
 นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 60%
 
 
 
 ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
ชื่อ : ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายนโยบายและแผน
และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
อีเมล: streerut.bor@mahidol.edu
ชื่อ : ผศ.ดร.สายลม เกิดประเสริฐ
อีเมล: sailom.ger@mahidol.ac.th
   
Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol