Skip to main content

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

  คำอธิบายรายวิชา :
หลักการของอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอบข่ายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม มลพิษในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำเสีย การควบคุมมลพิษอากาศ การจัดการมลพิษทางดินและสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะ ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Environmental Health Sciences
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: PH - คณะสาธารณสุขศาสตร์
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด:  9  ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 3 ชม.
ประเภทวิชา: วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับของเนื้อหารายวิชา : Beginners
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : การเรียนการสอนแบบบรรยาย, การเรียนการสอนแบบอภิปราย, การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: ไม่มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : ปริญญาตรี

  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1:อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมนุษย์ได้
  • LO2:อภิปรายความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศน์เนื่องจากสิ่งแวดล้อมถูกทำลายได้
  • LO3:เข้าใจถึงขอบเขตและความจำเป็นของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  • LO4:ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าสู่กระบวนการควบคุมและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมได้

  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน xx%

ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : ดร.ชัชวาล สิงหกันต์
   เบอร์โทรติดต่อ: 0-2354-8525
   อีเมล์: chatchawal.sin@mahidol.ac.th
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : ดร.วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล
   เบอร์โทรติดต่อ: 0-2354-8525
   อีเมล์: withida.pat@mahidol.ac.th
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : ดร.สุวิมล กาญจนสุธา
   เบอร์โทรติดต่อ: 0-2354-8525
   อีเมล์: suwimon.kan@mahidol.ac.th
Enroll