Skip to main content

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด (OER) สำหรับผู้ผลิตสื่อรายวิชาออนไลน์

            คำอธิบาย

          แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด (OER: Open Educational Resources) สำหรับผู้ผลิตสื่อรายวิชาออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีนโยบายสนับสนุนให้ทุกส่วนงานนำเทคโนโลยีการศึกษา เข้ามาจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยสนับสนุนให้อาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษา และ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเนื้อหาของรายวิชา และสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ จึงได้มีแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายวิชาและบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC

          คณะผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับผู้ผลิตสื่อรายวิชาออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดอบรมของงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะช่วยสนับสนุนการจัดอบรม โดยการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการให้ความรู้พื้นฐานด้านการผลิตสื่อแก่ผู้สอนรายวิชาออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณะเป็นการขยายการให้บริการทรัพยากรสาสนเทศไปสู่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

*** ลงชื่อเข้าเรียนโดยคลิกปุ่ม Sign in ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน wifi ของมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อน enroll ในรายวิชานี้)            เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
               
                กลุ่มเป้าหมายของการเรียนรู้
                ผู้ผลิตสื่อรายวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลที่สนใจ
                วัตถุประสงค์การเรียนรู้
                ผู้สอนรายวิชาออนไลน์ มีความรู้พื้นฐานด้านการผลิตสื่อ
            และมีทักษะในการผลิตสื่อที่มีความหลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ได้จริง

                สื่อประกอบการเรียนรู้
                คู่มือ (Manual) และวิดีโอ (Video)            ทีมผู้พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

         

      ชื่อ :       นางสาวสาวินี ลิ้มศิริวัฒน์ (นักศึกษาฝึกงาน)
      อีเมล :   Limsiriwat_s@silpakorn.edu
       


         

      ชื่อ :       นางสาวอมรรัตน์ ตรีเวชอักษร (นักศึกษาฝึกงาน)
      อีเมล :   Trevetocksorn_a@silpakorn.edu
            เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

                OER & MOOC คืออะไร ?
                แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้แบบเปิด Open Educational Resources ?

Enroll