Skip to main content

การออกแบบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์ (Instructional Design for Online Learning)


MU-OP
  คำอธิบายรายวิชา :
ปัจจุบันการเรียนการสอนออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน กลุ่มผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และเพื่อให้ได้บทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพนั้นควรเริ่มต้นจากการที่ผู้สอนมีการวางแผนออกแบบการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งการออกแบบการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้สอนวางแผนการสอนอย่างมีระบบ สามารถที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และเลือกวิธีการสอน สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนต่างๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย และประสบความสำเร็จ

  Course Description :
These days, online learning has become popular and plays an important part in the educational field. Therefore Mahidol University is focusing on creating and developing online learning that suite for today’s society, target learners, and also suit for a technology transformation of the digital era. The key to the success online courses should start with a great instructional design for course structure. Instructional design will help the instructor to create and organize an online learning course to the best result. The instructor will be able to analyze their target audiences and determine the delivery methods, media type selection, learning activity, and also the proper evaluation procedures that suitable for the need of learners to make the teaching and learning process meet the expected outcome.

 

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบการเรียนการสอนสำหรับบทเรียนออนไลน์
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Instructional Design for Online Learning
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 9 ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1-3 ชม. / สัปดาห์
ระดับของเนื้อหารายวิชา :  เบื้องต้น
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง (self-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: มี
รายวิชานี้เหมาะสำหรับ : 1. ครู อาจารย์ ที่ต้องการใช้ความรู้เพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาบทเรียน / รายวิชาออนไลน์
2. วิทยากร / โค้ช / ติวเตอร์ ที่ต้องการใช้ความรู้เพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ระยะสั้น
3. บุคลากรทางการศึกษา เช่น นักเทคโนโลยีการศึกษา นักวิชาการศึกษา หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นต้น เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการสนับสนุนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาบทเรียน / รายวิชา / ฝึกอบรมออนไลน์

  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
        มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
 

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1:เข้าใจหลักการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ ADDIE Model ได้
  • LO2:เข้าใจความหมายของทฤษฎีทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้
  • LO3:สามารถเลือกเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับทฤษฎีการศึกษาที่กำหนด
  • LO4:สามารถเลือกใช้เครื่องมือใน LMS ได้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล

  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 60%

  เอกสารประกอบการเรียนรู้
1. Behaviorism and e-learning
https://elearningindustry.com/behaviorism-in-instructional-design-for-elearning-when-and-how-to-use
2. Zone of Proximal Development (ZPD)
https://www.simplypsychology.org/Zone-of-Proximal-Development.html
3. Short-Term Memory Duration and Capacity
https://www.verywellmind.com/what-is-short-term-memory-2795348
4. Micro learning experience approach
https://elearningindustry.com/design-a-great-microlearning-experience-5-best-practices
5. Instructional Design Template
https://www.instructionaldesigncentral.com/instructionaldesigntemplates
6. ADDIE VS Backward Design
https://elearningindustry.com/addie-vs-backward-design
7. ADDIE Model: Instructional Design
https://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/
8. examples of need analysis
https://www.slideshare.net/mobile/eshikachattopadhyay/building-along-addie
9. Condition of learning (Gagne)
https://www.instructionaldesign.org/theories/conditions-learning/
10. To Increase eLearning Engagement
hhttps://elearningindustry.com/increase-elearning-engagement-9-simple-steps
11. Backward Design and e-learning
hhttps://educationaltechnology.net/backward-design-understanding-by-design/
https://canvas.ucdavis.edu/courses/34528/pages/course-planning-with-backward-design
12. OBE Handbook
https://www.rubicon.com/outcome-based-education-planning/
13. MOOC and OBE
https://www.researchgate.net/publication/316567200_Students'_Learning_Outcomes_in_Massive_Open_Online_Courses_MOOCs_Some_Suggestions_for_Course_Design
14. MOOC and Blended Learning
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-017-0085-7
ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
   
Course Staff Image #1  ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
 อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 อีเมล์: nopphol.pau@mahidol.ac.th
   
Course Staff Image #1  นางสาวชนากานต์ โสจะยะพันธ์
 นักวิชาการศึกษา
 งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา
 อีเมล์: chanakan.soj@mahidol.ac.th
   
Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol