Skip to main content

เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางสุขภาพ (Digital Technology and Health Informatics)


MU-NS

 

 
คำอธิบายรายวิชา
       แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศทางสุขภาพ วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพการสื่อสารในยุคดิจิทัล กฎหมายข้อมูลข่าวสารและจริยธรรมเพื่อการใช้และเผยแพร่สารสนเทศทางสุขภาพ การสืบค้นข้อมูลทางสุขภาพ การประเมินสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล การพัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพ แนวคิดนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบสื่อการเรียนการสอนทางสุขภาพ

 

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางสุขภาพ
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Digital Technology and Health Informatics
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 15  ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม.
ประเภทวิชา: Health Literacy
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง (self-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : - นักเรียน/นักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือสายการเรียนทางด้านสุขภาพ)
- บุคคลทั่วไป (ผู้ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศทางสุขภาพ หรือ ผู้ที่วางแผนศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)
   
  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานก็สามารถเรียนในรายวิชานี้ได้ 
 
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้:
  • LO1:อธิบายแนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศทางสุขภาพ หลักการสื่อสารข้อมูลและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศในยุคดิจิทัล หลักการประเมินสารสนเทศทางสุขภาพและการพัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพได้
  • LO2:อธิบายนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
  • LO3:สืบค้นข้อมูลทางสุขภาพและเขียนอ้างอิงทางบรรณานุกรมได้
  • LO4:ออกแบบสื่อการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานทางสุขภาพและจัดทำฐานข้อมูลขนาดเล็กทางสุขภาพได้
 
  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
      ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 60%

 

 ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
     
  ผศ.ดร.นันทกานต์ มณีจักร
คณะพยาบาลศาสตร์
e-mail: nantakarn.maj@mahidol.ac.th
     
Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol