Skip to main content

ออกแบบ ความคิด ทำจริงอย่างเข้าใจ (Design Thinking Doing Start-up)


MU-NA

 ชื่อรายวิชา (Course Title Name)

          ออกแบบ ความคิด ทำจริงอย่างเข้าใจ (Design Thinking Doing Start-up)

           คณะ/ส่วนงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

           ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย

ข้อมูลผู้รับผิดชอบและพัฒนารายวิชา 

 

 

ชื่อ–นามสกุล อ.ดร. พรพิรัตน์ คันธธาศิริ
e-mail : pornpiratk@gmail.com

   
 

 

ชื่อ-นามสกุล อ. ดร. ปัณฑารีย์ แต้ประยูร                             
e-mail taeprayoon_63@hotmail.com และ taeprayoon.63@gmail.com   


 คำอธิบายรายวิชา

เปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ที่สนใจการทำธุรกิจ และประชาชนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร รวมถึงกังวลในเรื่องการลงทุน สามารถเรียนรู้และได้ทดสอบตลาดก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจจริง

ความยากของเนื้อหารายวิชา ระดับเบื้องต้น                               

รายวิชาจัดอยู่ในกลุ่ม กลุ่มวิชาสร้างทักษะใหม่

รายวิชาจัดอยู่ในหมวด Literacy ของมหาวิทยาลัย

Finance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur)

รูปแบบการเรียน เรียนตามกำหนดเวลาโดยผู้สอน (instructor-paced)

 จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์  15 ชั่วโมงการเรียนรู้

           จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 3 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์

 โครงสร้างเนื้อหา

บทที่ 1: ความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจ

บทที่ 2: Design Thinking: Knowing Customer (รู้จักลูกค้า)

บทที่ 3: Design Thinking: Brainstorm (ระดมความคิด สร้างสรรค์ไอเดีย)

บทที่ 4: Design Thinking: Building Model (ทดลองสร้างต้นแบบ)

บทที่ 5: Market Testing (ทดสอบตลาด)

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome)

LO1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกอบธุรกิจ
LO2 สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ
LO3 ประยุกต์นำต้นแบบสู่การทดสอบตลาด เพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้นธุรกิจ Startup


 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน 

- นักเรียน/นักศึกษา (นักศึกษาทั่วไปที่สนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ)

- บุคคลทั่วไป (บุคคลที่สนใจอยากทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรไม่ให้ผิดพลาด)

re-skill ทบทวนความรู้รอบด้านในการเริ่มต้นทำธุรกิจควรมี

up-skill ทบทวนความรู้รอบด้านในการเริ่มต้นทำธุรกิจควรมี

ผู้เรียน/รอบการเปิดสอน 250 คน

ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชา

ผู้เรียนควรมีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ หากมีพื้นฐานความรู้เรื่องธุรกิจบ้าง จะทำความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาได้ง่ายและต่อเนื่องยิ่งขึ้น

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมี

ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถใช้โปรแกรม MS Word ได้ และสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเว็บต่างๆ ได้

การนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ ทำการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการตามความต้องการของลูกค้า จากนั้นทำการทดสอบตลาด ก่อนเข้าสู่การดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจแบบ startup ได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ใบ certificate สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ในอนาคต

แหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มเติม

  • https://coreportal.smebank.co.th/member-course.php?more_id=290&fbclid=IwAR0o2lwfyfy2ocyfKxfWw4phMzIqyQI0EQApaK3heAJD5TWO2fv4tc0uk4s

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง (Related Courses)

1. Title: รายวิชาพื้นฐานการประกอบการยุค 4.0

Offered by: มหาวิทยาลัยมหิดล

Source: MUx

การวัดผลบนระบบออนไลน์

- Quiz 5 ชุด

- Assignment 

- Final Exam

 คะแนนที่ผ่านเกณฑ์การเรียนการสอน  60% ขึ้นไป

Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol