Skip to main content

หมอดิน (Soil Doctor)


MU-NA

ชื่อรายวิชา (Course Title Name)

ชื่อวิชาภาษาไทย หมอดิน (นวกษ 232)

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Soil Doctor (NWSF232)

คณะ/ส่วนงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย

ข้อมูลผู้รับผิดชอบและพัฒนารายวิชา 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อ. ดร. ปัณฑารีย์ แต้ประยูร                             
e-mail taeprayoon_63@hotmail.com และ taeprayoon.63@gmail.com   

   
 

 

ชื่อ–นามสกุล อ.ดร. พรพิรัตน์ คันธธาศิริ
e-mail : pornpiratk@gmail.com

   


คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของดิน ลักษณะดินทางกายภาพและชีวภาพ การสำรวจดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน นิเวศวิทยาของดิน การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช การวินิจฉัยความปกติชองพืชจากธาตุอาหาร ตลอดจนศึกษาปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ มลพิษในดินต่อพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ระบบข้อมูลสารสนเทศ และฐานข้อมูลดิน เพื่อการนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา ขั้นกลาง                               

รายวิชาจัดอยู่ในกลุ่ม กลุ่มวิชาสำหรับเรียนล่วงหน้าของหลักสูตร

รายวิชาจัดอยู่ในหมวด Literacy ของมหาวิทยาลัย

Science and Environment Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)

รูปแบบการเรียน เรียนตามกำหนดเวลาโดยผู้สอน (instructor-paced)

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์  15 ชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 3 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์

 โครงสร้างเนื้อหา

สัปดาห์ที่ 1: อาณาจักร ”ดิน”

สัปดาห์ที่ 2: ลักษณะและสมบัติที่สำคัญของดิน

สัปดาห์ที่ 3: เรียนรู้เรื่องดิน

สัปดาห์ที่ 4: ฐานข้อมูลดิน

สัปดาห์ที่ 5: ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง Learning Outcome

LO1 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิน ทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลพื้นฐานของดินได้
LO2 สามารถวางแผนการจัดการดินในการทำการเกษตรกรรมได้ถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน
LO3 ตระหนักและเข้าใจในการใช้ทรัพยากรดินอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม


กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน 

- นักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเกษตรกรปราดเปรื่อง, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์, นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. สายเกษตร

- บุคคลทั่วไป ได้แก่ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย, ผู้ที่ต้องการผลิตพืช, ผู้ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านการเกษตร, ผู้ประกอบการเกษตร

 re-skill
ผู้ที่มีพื้นฐานทางการเกษตร หรือ ผู้ที่กำลังทำการเกษตร สามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ด้วยการเรียนบทเรียนออนไลน์นี้ เนื่องจากในเนื้อหาของการเรียนจะมีการนำเสนอเทคโนโลยี วิธีการ และแนวคิดใหม่ๆ ในการทำการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งที่เป็นพื้นฐาน และเชิงลึก ในรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย จึงช่วยส่งเสริมการ re-skill ให้กับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้าง หรือ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานแต่มีความสนใจได้นำไปใช้ และต่อยอดได้

up-skill
รายวิชานี้มีเนื้อหาองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ทันใหม่และตอบสนองต่อการพัฒนา SMART Farmer และผู้ที่สนใจให้มีความรู้และทักษะทางการเกษตรสมัยใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับแนวทางพัฒนาขององค์กรยุคใหม่ใน 3 ด้านหลัก คือ Product Process และ People เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย มีความจำเป็นที่จะต้องวางรากฐานองค์ความรู้ที่ทันใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะสานต่องานการเกษตร ซึ่งเป็นเสาหลักอาชีพและรายได้ของประเทศ ให้บรรลุตามผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดหวัง (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบการพัฒนายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(แหล่งที่มา : http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER049 /GENERAL/DATA0000/00000022.PDF)

ผู้เรียน/รอบการเปิดสอน 50 คน

ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชา

สำหรับรายวิชาหมอดิน จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน รายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง โดยเนื้อหารายวิชาจะเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของดิน จึงแนะนำให้ผู้ที่สนใจมีความพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไปมาก่อน เช่น ชีววิทยา และเคมี เป็นต้น อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ก็สามารถเข้ามาเรียนได้ โดยในรายวิชาจะมีเอกสารประกอบการสอน รวมไปถึงแหล่งความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้

ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมี

ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และติดต่อสื่อสารบนสื่ออินเทอร์เน็ต 

- ทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างความปลอดภัย ได้แก่ การใช้บัญชีรายชื่อส่วนบุคคล การป้องกันมัลแวร์ 

- ทักษะในการสืบค้นผ่านเครื่องมือค้นหา (search engine) ที่มีประสิทธิภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

- ทักษะจัดเก็บข้อมูล เช่น ทักษะการจัดเก็บข้อความ การจัดเก็บภาพ การจัดเก็บภาพและเสียง เพื่อให้ใช้งานขณะที่ออกจากอินเทอร์เน็ตได้

 การนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ / การตอบสนองความต้องการทางสังคม 

สามารถนำ certificate ที่ได้จากรายวิชาไปใช้ในการเรียนล่วงหน้า เพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบ MU Credit Bank System ของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้ อีกทั้งในปัจจุบันมีผู้ที่มีความสนใจสุขภาพมากขึ้น จึงหันมาทำการเกษตรด้วยตนเอง ทั้งเพื่อารบริโภคในครัวเรือน และเป็นอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริม ซึ่งผู้ที่มีความสนใจทางการเกษตรนั้น ไม่เพียงแต่อยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร แต่ยังมีผู้ที่สนใจที่มาจากสาขาวิชาอื่นๆด้วย ตามที่เราอาจได้เคยเห็นในสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆเช่น ผู้ที่เรียนจบวิศวะ หรือ จบแพทย์ก็หันมาทำการเกษตรมากขึ้น ดังนั้น การได้มีบทเรียนออนไลน์ในเรื่องของการผลิตพืชนั้นจะเป็นประโยชน์ และเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคตได้

แหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือใน Internet ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา

1. กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/king-soil

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) https://hkm.hrdi.or.th

4. มูลนิธิชัยพัฒนา (โครงการพระราชดำริ) https:// www.chaipat.or.th

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง (Related Courses)

1. Title: Sustainable Agricultural and Land Management 

Offered by: University of Florida

Source: COURSERA

2. Title: เทคโนโลยีเกษตรสำหรับคนเกษตร

Offered by: DEPA (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)

Source: Thai MOOC 

 

การวัดผลบนระบบออนไลน์
- Quiz 4 ชุด  40 คะแนน
- Assignment / Homework 4 ชิ้นงาน  40 คะแนน
- Participation 2 ชิ้นงาน  20 คะแนน
คะแนนที่ผ่านเกณฑ์การเรียนการสอน   70% ขึ้นไป
Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol