Skip to main content

การเงินธุรกิจ

  คำอธิบายรายวิชา :
แนวทางการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินประเภทต่างๆ การวางแผนเงินทุนระยะยาว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น มูลค่าเวลาของเงินตามเวลา ดอกเบี้ย และโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้และการหามูลค่าหุ้นกู้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ความเสี่ยงและผลตอบแทน แบบจำลองผลตอบแทนที่ดุลยภาพ หุ้นสามัญและการหามูลค่าหุ้นสามัญ ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ ต้นทุนของเงินทุน การระดมทุนของสตาร์ตอัพ งบประมาณลงทุน การประมาณกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายผลตอบแทน บรรษัทภิบาล

  Course Description :
This course provides an overview of corporate finance. Topics covered in this course include; the objective of the firm, financial statements analyses, working capital management, short-term financial planning, time value of money, bond and stock valuation, risk and return, Capital Asset Pricing Model (CAPM), cost of capital, capital budgeting, what-if analyses, Economic Value Added (EVA), market efficiency theory, financing, debt policy, capital structure, corporate payout policy and corporate governance.

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเงินธุรกิจ
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Corporate Finance
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: MG - วิทยาลัยการจัดการ
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด:  12  ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์: 5 ชม.
ประเภทวิชา: สังคมศาสตร์
ระดับของเนื้อหารายวิชา : intermediate
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : วิชานี้ประกอบด้วยการบรรยาย, การฝึกอภิปราย,
วิเคราะห์กรณีศึกษาในห้องเรียน, การซักถามข้อสงสัย,
การทำแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์ด้วยตนเอง,
ค้นคว้าหาข้อมูลบริษัทในการวิเคราะห์งบการเงิน
และการนำเสนอรายการเป็นกลุ่ม
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : ปริญญาโท

  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  • MGMG591: Accounting (Pre-course)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • Able to use the decision making tools (AOL 4.1)
  • To demonstrate capabilities to obtain and process information (AOL 4.2)

  นโยบายการวัดประเมินผล
  • Participation 5%
  • Online Learning and Quizzes 5%
  • Financial analysis report 15%
  • Mid-term exam 35%
  • Final exam 40%

  เอกสารประกอบการเรียนรู้
Koh, A., Ang, S.-K., Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2014). Financial Management: Theory and Practice, An Asia Edition. Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd. Shim, J. K., & Siegel, J. G. (2007). Schaum's Outlines: Financial Management (3 ed.). USA: McGraw-Hill Companies, Inc. การจัดการการเงิน โดย รศ.เริงรัก จำปาเงิน แปลและเรียบเรียง จาก Fundamentals of Financial Management พิมพ์ครั้งที่ 2/2544 จัดพิมพ์โดย บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ในราคา 638 บาท

  Required Calculator
A financial calculator is required for this class. The exams are written with the assumptions that students have financial calculators. The highly suggested model is TI BAII plus professional

ผู้สอนและผู้พัฒนาวิชาออนไลน์

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง

E-mail:nareerat.tae@mahidol.ac.th
Specializations: Market Microstructure, Investment Analysis and Strategies, Financial Risk Management

Enroll