Skip to main content

การจัดการห้องสมุดเบื้องต้นด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน


MU-LI

คำอธิบายรายวิชา :

      เสนายัน (Senayan) หรือ SLiMS เป็นโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ Open Source พัฒนาโดย Senayan Develop Community ทีมผู้พัฒนาชาวอินโดนีเซีย ตั้งแต่ป 2006 โปรแกรมพัฒนาด้วยภาษา PHP และใชระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL และได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น SLiMS (Senayan Library Management System) ในภายหลัง ปจจุบันก็โปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนาใหมีระบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพรอมทั้งรองรับการจัดการฐานข้อมูลในแบบ MySQLi อีกด้วย

      โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน มีระบบปฏิบัติการพื้นที่ฐานที่สำคัญ เช่น การทำระเบียนบรรณานุกรม การยืม-คืนทรัพยากร การทำประวัติสมาชิก และการทำสถิติ เหมาะสำหรับการจัดการห้องสมุดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่ง่านต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับบรรณารักษ์หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานห้องสมุดทั่วไป ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเบื้องต้นของโมดูลต่าง ๆ การวิเคราะห์เลขเรียกหนังสือ และการจัดห้องสมุดเบื้องต้น สามารถนำไปจัดการห้องสมุดได้ต่อไป

เกี่ยวกับรายวิชา

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย):

การจัดการห้องสมุดเบื้องต้นด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ):

The basic library management system by Senayan

คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา:

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด:

5 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง :

1 ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน:

ภาษาไทย

Subtitle:

ไม่มี

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :

บรรณารักษ์ ครู ผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน หรือโรงเรียนขนาดเล็ก

บุคคลทั่วไป ที่เขียนผลงานวิชาการ และผู้ที่ประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

1. มีความรู้พื้นฐานเรื่องการลงรายการบรรณานุกรม

2. มีความรู้พื้นฐานเรื่องการจัดการห้องสมุด

3. การใช้คอมพิวเตอร์

4. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลและเข้าเรียนรายวิชาออนไลน์

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใประกาศนียบัตร

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลในระดับ 60% ขึ้นไปขึ้นไปจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 

 วัตถุประสงค์รายวิชา:

LO1: ผู้เรียนเข้าใจและสามารถจัดการห้องสมุดเบื้องต้นได้

LO2: ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมเสนายันเบื้องต้นได้

 

ทีมผู้สอนรายวิชาออนไลน์

ชื่อ-นามสกุล: นายสุรศักดิ์ บุตรศรี

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สังกัด: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

email: surasak.bud@mahidol.ac.th

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุดารัตน์ พบถาวร

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สังกัด: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

email: sudarat.pob@mahidol.ac.th

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนิสากร มณี

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สังกัด: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

email: nisakorn.man@mahidol.ac.th

ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

ชื่อ : นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สังกัด: งานเทคดนโลยีการศึกษา
email: tawatchai.sig@mahidol.ac.th

ผู้ให้เสียงบรรยาย

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวดาริกา  เชื้อสมัน

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

เบอร์ติดต่อ: 0-2800-2680-9 ต่อ 4232

email: darika.chu@mahidol.ac.th

 

WEBSITE

CONTACT OUR ADMINISTATOR:

tawatchai.sig@mahidol.ac.th
Tel:0-2800-2680-9 ต่อ 4251

Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol