Skip to main content

MU-ELTrivia แบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทักษะด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทักษะด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในส่วนที่เป็นคำศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นไปที่การเตรียมตัวเพื่อสอบ MU-ELT ในเบื้องต้นโดยเฉพาะ   
กลุ่มเป้าหมาย   
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง   
องค์ประกอบของแบบทดสอบ: แบบทดสอบ MU-ELT Trivia ประกอบไปด้วยเนื้อหาใน 2 ส่วนหลัก คือ   
  1. คำศัพท์ (vocabulary) จำนวนมากกว่า 3000 คำ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ง่าย ปานกลาง และยาก โดยคำศัพท์ถูกเลือกมาจากบริบทหลักๆที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การศึกษา สาธารณะ การทำงาน และการติดต่อธุรกิจ
  2. ไวยากรณ์ (grammar) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักไวยากรณ์มากกว่า 40 หัวข้อ เช่น tenses articles conjunctions prepositions relative clauses noun clauses และ subjunctive clauses โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ง่าย ปานกลาง และยาก โดยแบบฝึกหัดหลักไวยากรณ์จะถูกพัฒนาขึ้น โดยอิงบริบทหลักๆที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การศึกษา สาธารณะ การทำงาน และการติดต่อธุรกิจ
ทีมพัฒนา
MU-ELT Trivia ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคณาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Enroll