Skip to main content

English for Career Preparation


MU-LA
Enrollment is Closed

 

  ชื่อรายวิชา (Course Title Name)

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู่วิชาชีพ

ภาษาอังกฤษ English for Career Preparation

  คณะ/ส่วนงาน ศิลปศาสตร์

 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

 ข้อมูลผู้รับผิดชอบและพัฒนารายวิชา 

 

   ชื่อ-นามสกุล อ. ดร. วิภาพรรณ งามประมวญ                         

   e-Mail : wipapann@gmail.com   

   

 

   ชื่อ–นามสกุล นางสาวพนิดา หนูทวี

   e-Mail : liberalartssounds@gmail.com

   


 คำอธิบายรายวิชา

เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการสมัครงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ ที่สำคัญในการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้กระบวนการ และขั้นตอนการเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ การเลือกและนำเสนอข้อมูล และวิธีการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

 ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา ขั้นกลาง                               

 รายวิชาจัดอยู่ในกลุ่ม กลุ่มวิชา Soft Skills

 รายวิชาจัดอยู่ในหมวด Literacy ของมหาวิทยาลัย

Communication Literacy (Language, Academic Communication)

 รูปแบบการเรียน เรียนตามกำหนดเวลาโดยผู้สอน (instructor-paced)

 จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์  15 ชั่วโมงการเรียนรู้

 จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 2-2.5 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์

 โครงสร้างเนื้อหา

 • Introduction to the course
 • Lesson 1: Structuring your CV
 • Lesson 2: CV format and common mistakes
 • Lesson 3: Personal data and education
 • Lesson 4: Work experience, extra-curricular activities and skills
 • Lesson 5: Computer and language literacies and interests
 • Lesson 6: References and perfecting your CV

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง Learning Outcome

LO1

สามารถเข้าใจหลักการและทราบถึงเอกสารสำคัญในการเตรียมตัวสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้

LO2

สามารถเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษได้

LO3

สามารถเข้าใจคำศัพท์ และสำนวนที่ควรใช้ในการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษได้

LO4

สามารถเข้าใจหลักการการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษได้


 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เรียน 

- นักเรียน/นักศึกษา (ระดับมัธยมปลายหรืออุดมศึกษาที่กำลังศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ)

- บุคคลทั่วไป ที่ทำงาน/เรียน

  re-skill ทราบเกี่ยวกับการเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว รายวิชานี้ถือเป็นการ re-skill คือ อัพเดทความรู้ผู้เรียนให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 up-skill ผู้สนใจทั่วไปที่ยังไม่เคยเรียนเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน คำศัพท์และสำนวนในการเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชานี้ถือเป็นการ up-skill คือ พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น

 ผู้เรียน/รอบการเปิดสอน ไม่จำกัด

 ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชา

มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงดี 

 ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมี

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป  

- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

  การนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ / การตอบสนองความต้องการทางสังคม 

สามารถนำประวัติย่อภาษาอังกฤษไปสมัครงานในองค์กรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ตำแหน่งงาน หรือ สามารถนำประวัติย่อภาษาอังกฤษไปสมัครรับทุนการศึกษา ฝึกงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือสามารถนำความรู้ปรับปรุงประวัติการทำงานที่มีอยู่แล้วให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อง่ายต่อการแลกเปลี่ยน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่กับองค์กรต่างชาติหรือนานาชาติต่อไป

และสามารถนำ certificate ที่ได้จากรายวิชานี้ไปเขียนประกอบลงในประวัติย่อ ว่าได้ผ่านการเพิ่มพูน ความรู้และพัฒนาทักษะในการเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษมาแล้ว

 แหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือใน Internet ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา

 1. Downes, C. (2008). Cambridge English for Job-Hunting. Cambridge: Cambridge University Press. 

 2. Doyle, A. (2017) Curriculum Vitae (CV) vs. a Resume Learn How a CV Differs from a Resume.

 3. Frank, T (2017) 5 Resume Mistakes You Need to Avoid.

 4. Messmer, M. (2020) Keys to Successful Job Hunting.

 5. Raynier, L. (2016) Resume Hacks – How to Make a Resume Stand Out.

 6. StandOut CV (2018) How to Write CV in 2020 (Get Noticed by Employers).

 7. Walters people (2019) How to Write a Standard CV Out.

 

 การวัดผลบนระบบออนไลน์

- Pre-test/Post-test

- Graded Quiz and assignment

- Participation through discussions

คะแนนที่ผ่านเกณฑ์การเรียนการสอน   70% ขึ้นไป

 

Free icon จาก www.freepik.com

IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol