Skip to main content

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (MU)

Enrollment is Closed

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นวิชาแกนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ทุกคนต้องเรียน เพื่อจะได้มีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน
การเขียน และการคิด ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประวัน เนื่องจากรายวิชานี้
เป็นรายวิชา 3 หน่วยกิตที่มีทั้งการบรรยายและปฏิบัติ จึงกำหนดให้เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงติดต่อกัน
ตลอด 2 ภาคการศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (ตามที่ระบุในมคอ.3)

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมพึงมี อาทิ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร
ตรงต่อเวลา มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เคารพกฏกติกาของสังคม มีจรรยาบรรณวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เห็นคุณค่าและเคารพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนกลุ่มต่างๆ
3. จัดการประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ทางด้านภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม

ด้านความรู้
1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทำให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อม และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. เข้าใจธรรมชาติของการศึกษาในเชิงศิลปศาสตร์ มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ด้านหลักภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา และรอบรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ ความเข้าใจความหลากหลายในสังคมไทย
4. มีความสามารถในการติดตามงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่

ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ คิดอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และคิดเชิงบูรณาการได้
2. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในอดีตและปัจจุบัน มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย
ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้
3. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
ทั้งในฐานะผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่ม
2. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการริเริ่มสิ่งใหม่ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน มีส่วนร่วมในการทำงาน
การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหาในกลุ่ม
3. มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน มีความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รู้หลักการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ทั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ สามารถเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
2. สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Competency-based Learning Outcomes ของรายวิชา
1. มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
2. สามารถอธิบายหลักการสื่อสารและองค์ประกอบของการสื่อสารได้
3. ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักและระดับภาษา
4. วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษาได้
5. สามารถจดเลกเชอร์ เขียนตอบคำถาม เขียนย่อหน้า เขียนสรุปความ เขียนความเรียง เขียนจดหมาย เขียนโครงการ
เขียนรายงานทางวิชาการ เขียนบทคัดย่อ ทำโปสเตอร์ประกอบการนำเสนอ และเขียนสร้างสรรค์ได้
6. สามารถใช้ทักษะการคิดได้อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และนำไปใช้ควบคู่กับทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนได้
7. สามารถฟังและอ่านสารประเภทต่างๆ เข้าใจ และจับใจความสำคัญได้ใช้ทักษะการฟังและอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม
8. สามารถใช้ทักษะการพูดในชีวิตประจำวัน พูดนำเสนอ และพูดในที่ชุมนุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ