Skip to main content

High Variability Phonetic Training

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา High Variability Phonetic Training นี้เป็นรายวิชาที่ฝึกทักษะการฟังหน่วยเสียงต่าง ๆ ในภาษาต่างประเทศของผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในบริบทหรือปัจจัยแวดล้อมทางภาษาที่แตกต่างกันไป (เช่น ผู้พูด ตำแหน่งของเสียง ลักษณะพยางค์ ฯลฯ) แบบฝึกหัดในรายวิชานี้จะเป็นการทดสอบโสตประสาทการรับรู้หน่วยเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษและรายงานผลความแม่นยำในการรับรู้หน่วยเสียงเหล่านั้น พร้อมทั้งให้คำอธิบายที่ถูกต้องแก่ท่าน เพื่อประโยชน์ในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไป

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. ท่านจะได้ทดสอบการรับรู้หน่วยเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษในฐานะผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา
  2. ท่านจะได้เรียนรู้ลักษณะหน่วยเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ
  3. ท่านจะได้เรียนรู้การออกเสียงหน่วยเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
  4. ท่านจะได้รับทราบปัญหาของท่านในการรับรู้หน่วยเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ High Variability Phonetic Training
  5. ท่านจะได้รับทราบพัฒนาการของท่านในการรับรู้หน่วยเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษเมื่อใช้วิธีการ High Variability Phonetic Training

คุณสมบัติ ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนที่ต้องมีมาก่อน

ไม่มี

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปี 2 ทุกหลักสูตร

รูปแบบการเรียนออนไลน์

เรียนตามกำหนดเวลาโดยผู้สอน (instructor-paced)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด

15 ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิตสำหรับเนื้อหาในส่วนออนไลน์

ไม่มี

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ออนไลน์ต่อสัปดาห์ / หรือต่อครั้ง

30 นาทีต่อครั้ง (ประมาณ 150 นาทีต่อสัปดาห์)

Course Staff Image #2

อาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาผู้สอน

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (การแปล) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ภาษาศาสตร์) College of Humanities, Seoul National University, Republic of Korea

Email: sunantha.wil@mahidol.edu

อาจารย์ผู้สอน