Skip to main content

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (สำหรับครูผู้สอนและนักวิจัย)


MU-IL
  คำอธิบายรายวิชา :
      การวัดและการประเมินผลเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการศึกษาเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน ในรูปแบบของคะแนนหรือคำบรรยายที่เกี่ยวกับรายการสมรรถภาพ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงออกทั้งในระยะเวลาก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเรียนการสอน
      ส่วนการประเมินเป็นกระบวนการนำข้อมูลต่างๆที่ได้จากการวัดมาพิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาหรือไม่ เพียงใด รายวิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษานี้ จึงมีความสำคัญมากสำหรับ ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ควรรับรู้และทำความเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ ในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน/การจัดการชั้นเรียนของตนได้อย่างถูกต้อง

      ด้วยเหตุนี้เองรายวิชาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบออนไลน์ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ นักศึกษา ครู ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเหนือจากเวลาการจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียนปกติหรือใช้ในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนระหว่างเรียนได้
      เนื่องจากเป็นรายวิชาพื้นฐานประจำหลักสูตรฯ นักศึกษาครู / บุคคลทั่วไป / นักวิจัย ใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนเนื้อหา ขั้นตอนการสร้างแบบวัดและประเมินผล และวิธีตรวจสอบคุณภาพ แบบวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อออกแบบเครื่องมือวิจัยของตนเองได้ โดยสื่อที่พัฒนาฯ นี้จะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คำถาม (Questioning approach) จากนั้นให้ผู้เรียนทำการค้นหาคำตอบของคำถามนั้นด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้/กระบวนการ ที่ครูจัดสรรให้ (อาจอยู่ในรูปแบบ clip vdo, work sheet, journal, group discussion and presentation เป็นต้น) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองได้

 

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (สำหรับครูผู้สอนและนักวิจัย)
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ):

Measurement and Evaluation in Education (Teachers and Researchers Edition)

คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด:  15  ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 3 ชม.
รูปแบบการเรียนออนไลน์: เรียนด้วยตนเอง (self-paced)
ระดับของเนื้อหารายวิชา : นักศึกษาระดับ ป.โท/ ป.เอก ชั้นปี ทุกชั้นปี
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : การเรียนการสอนแบบบรรยาย
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: ภาษาไทย
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :

- นักศึกษาระดับ ป.โท/ ป.เอก ชั้นปี ทุกชั้นปี
- ครู/ อาจารย์/ ศึกษานิเทศน์/ นักวิชาการศึกษา/ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประชาชนทั่วไป


  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
 -

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1: บอก อธิบาย ความหมาย บทบาทและความสำคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
  • LO2: อธิบายหลักการวัดและประเมินผลของการประเมินผลระหว่างเรียนรู้; การประเมินผลหลังการเรียนรู้; การประเมินผลตามสภาพจริงได้อย่างถูกต้อง
  • LO3: อธิบาย ยกตัวอย่างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการวัดและประมินผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
  • LO4: เลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • LO5: สร้างเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
  • LO6: แสดงวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)

 

เกรด

คะแนนที่ได้

A   (ดีเยี่ยม)

90%-100%         

B+ (ดีมาก)

80%-89%           

B   (ดี)

70%-79%           

C+ (พอใช้)

60%-69%           

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/บทเรียนออนไลน์

ชื่อภาษาไทย         ดร. มนต์อมร ปรีชารัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ     Dr. Monamorn Precharattana
อีเมล์ monamorn.pre@mahidol.edu

ครูแม้ว


 Educational Background

2007-2011 Ph.D. (Physics)

Mahidol University, Bangkok, Thailand (Scholarship from Office of Higher Education Comission, Thailand)

2006-2007 Grad. Dip. (Teaching Science Profession)

Kasetsart University, Thailand (Scholarship from the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, Thailand)

2002-2006 B.Sc. (2nd Honor) (Physics)

Kasetsart University, Thailand (Scholarship from the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, Thailand)

Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol