Skip to main content

การใช้งาน Social Media สำหรับผู้สูงวัย (The Use of Social Media for Elderly People)


MU-ICT

 

   คำอธิบายรายวิชา :
เกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารด้วย Social Media สำหรับผู้สูงอายุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Social Media Application การใช้งาน Social Media Application ที่เป็นที่นิยม เช่น Facebook , Line, Twitter, Instagram, Google Map, YouTube และการรักษาความปลอดภัยบนโลก Social Media

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การใช้งานSocial Media สำหรับผู้สูงวัย
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): The Use of Social Media for Elderly People
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 7 ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม.
ประเภทวิชา:  กลุ่มวิชาสร้างทักษะใหม่ 
ระดับของเนื้อหารายวิชา :  เบื้องต้น
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง (self-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: ไม่มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :

บุคคลทั่วไป อายุ 45 ปีขึ้นไป
ที่มีความสนใจ ต้องการใช้ Social Media ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
ในรายวิชานี้เป็นรายวิชาพื้นฐานที่จะสอนตั้งแต่เบื้องต้นของการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนั้น ความรู้พื้นฐานของผู้ที่สนใจเรียน มีเพียงการใช้อุปกรณ์ของตนเอง ก็สามารถเริ่มเรียนได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1:เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารด้วย Social Media สำหรับผู้สูงอายุ
  • LO2:เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Social Media Application เบื้องต้น 
  • LO3:เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน Social Media Application ที่เป็นที่นิยม (Facebook , Line, Twitter, Instagram, Google Map, YouTube)
  • LO4:เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนโลก Social Media

  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 60%

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ (ถ้ามี)

1. https://th-th.facebook.com/help
2. https://help.line.me/line
3. https://th-th.facebook.com/help/instagram
4. https://support.google.com/maps
5. https://help.twitter.com/en/twitter-guide
6. https://support.google.com/youtube

MUx FAQ 2021

  ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
   
Course Staff Image #1

   

   ชื่อ :  อ.ดร.เพชร สัจจชลพันธ์
   อีเมล: petch.saj@mahidol.ac.th


Course Staff Image #1

   

 

   ชื่อ :นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
   อีเมล: sirirat.wit@mahidol.ac.th

Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol