Skip to main content

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (ICT in Knowledge Management)


MU-ICT
  คำอธิบายรายวิชา :
ความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร ความหมาย แนวคิดของการจัดการความรู้ แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร IT เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แนวคิดการนำการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ

 

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): IT for Knowledge Management
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 8 ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม.
ประเภทวิชา: กลุ่มวิชา Soft Skills  เป็นวิชาเพื่อ up-skill เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานในสายงานพัฒนาคุณภาพ หรือด้านจัดการความรู้
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง (self-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: ไม่มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :

บุคคลทั่วไป นักพัฒนาคุณภาพ นักวิชาการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจเรื่องของการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กร


  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
มีความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีและการสื่อสารเบื้องต้น เช่น การสื่อสารผ่านระบบ Internet การสืบค้นข้อมูล
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Microsoft Office , Google Search, Social Media อาทิ Facebook Line Youtube เป็นต้น

   วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1: ผู้เรียนอธิบายความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร
  • LO2: ผู้เรียนอธิบายแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร 
  • LO3: ผู้เรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • LO4: ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรได้

  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 80%

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ (ถ้ามี)

1. https://www.kmworld.com
2. https://www.youtube.com/user/APQC/channels (APQC is the world's foremost authority in benchmarking, best practices, process and performance improvement, and knowledge management.)
3. แนวคิด หลักการ และผลสัมฤทธิ์ของ KM โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช https://www.youtube.com/watch?v=46zDiSg2XVw
4. Introduction to Knowledge Management: KM Essentials. https://www.youtube.com/watch?v=sVtMC3GkMr0&t=7s
5. Article International Conference on Computing and Communication Systems The Role of ICTs in Knowledge Management (KM) for Organizational Effectiveness
6. http://www.okmd.or.th/upload/pdf/chapter1_kc.pdf การจัดการความรู้ (KM) คืออะไร? จำาเป็นแค่ไหนต้องใช้ KM?

MUx FAQ 2021

  ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
   
Course Staff Image #1    ชื่อ :  ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล
   อีเมล: sujika.sri@mahidol.ac.th
Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol