Skip to main content

ผู้ประกอบการและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจผู้สูงวัย Entrepreneurship and Innovation for Aging Business


MU-CM

 

Study hours/credits: 15 hours
Study hours per week: 3 hours per week
Course degree level: Bachelor Degree and Master Degree
Course pacing: instructor-paced
Difficulty level : Basic level
Targeted students: Bachelor and Master Degree students, entrepreneurs
Course description
   วิชานี้เป็นการให้ความรู้พื้นฐานในการออกแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การสร้างนวัตรกรรมและการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจกลุ่ม Aging Business (อาทิ ธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจอาหารสุขภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ฯลฯ) ซึ่งธุรกิจการบริการในกลุ่มผู้สูงวัย Aging Society นั้นมีลักษณะเฉพาะ และมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวทางการพัฒนาธุรกิจและการสร้างคุณค่าตลอดโซ่อุปทาน (Value Creation) โดยวิชานี้จะครอบคลุมเนื้อหา แนวคิด หลักการและองค์ประกอบของการออกแบบธุรกิจ (Business Model Design) การออกแบบนวัตรกรรมและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Innovation and Strategic Management) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจกลุ่ม Aging Society การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ เนื้อหาวิชานี้ยังรวมถึง การวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) และวิเคราะห์แบบ Strategic Foresight เพื่อนำไปพัฒนาแบบจำลองธุรกิจรูปแบบใหม่ (Business Model Re-design) ที่เหมาะกับสภาพธุรกิจกลุ่ม Aging Society ในอนาคต โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันจากผู้ประกอบการจริง (Learning together with entrepreneurs) เพื่อให้สามารถนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
Learning Outcome
 • ผู้เรียนสามารถออกแบบธุรกิจ (Business Model Design) และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจบริการกลุ่มผู้สูงวัยได้อย่างเหมาะสม
 • ผู้เรียนเข้าใจ ถึงกระบวนการการวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ Strategic Foresight เพื่อนำไปพัฒนาแบบจำลองธุรกิจรูปแบบใหม่ (Business Model Re-design) ที่เหมาะกับสภาพธุรกิจกลุ่ม Aging Society ในอนาคต
 • ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของธุรกิจจริงได้
ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชานี้ต้องมีมาก่อน
 • หลักการจัดการเบื้องต้น (ขั้นพื้นฐาน) (Principle of Management) 
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีมาก่อน
 • Microsoft Office, Powerpoint
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมภายนอก

MUx FAQ 2021

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง (Related Courses)
 • บทเรียนใกล้เคียงที่แนะนำ
 • 1. พื้นฐานการประกอบการยุค 4.0
 • 2. การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน
 • 3. Sustainability Concepts and Strategies
การวัดประเมินผลและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 • ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ผลการประเมิน Assignment เกิน 60%
Instructor and online course development team
Course Staff Image #1 Suthep Nimsai, Ph.D.
Email: suthep.nim@mahidol.ac.th
Supply Chain Analytics and Strategic Design, InternationalLogistics Management, Strategic Business Management, Agribusiness/ Food Marketing Strategies, and International Business Economics.
College of Management Mahidol University
Course Staff Image #1 Winit Yamlamai
Email: winit.yam@mahidol.ac.th
Head of Information Technology Supports Unit
College of Management Mahidol University
Enroll
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol