Skip to main content

การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ


MU-AD
Enrollment is Closed
แนะนำรายวิชา

          การประสบความสำเร็จในงานวิชาการ จำเป็นจะต้องอาศัยการวิจัย ซึ่งต้องอาศัยการวางรูปแบบ และใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลอย่างเหมาะสมและชัดเจนแนวโน้มปัจจุบันพบว่าประเทศไทยเริ่มมีนักวิจัยที่มีความสนใจในการทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านสังคมและสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือเมื่อทำการวิจัยเก็บข้อมูลมาแล้ว บุคลากรยังขาดทักษะในการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้การเขียนและเผยแพร่งานวิจัยสัมฤทธิ์ผล การเสริมความรู้และทักษะในการใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรนี้จะเริ่มจากการปูพื้นฐานและทบทวนผู้เรียนให้มีความแม่นยำชัดเจนว่า การวิจัยคืออะไร สถิตินำไปใช้ในการทำวิจัยอย่างไร ต่อจากนั้นจะสรุปหลักการเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม ในหลักสูตรนี้ผู้สอนจะสาธิตวิธีการประยุกต์ช้สถิติผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Step by step โดยเนื้อหาจะคลอบคลุมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติพรรณา สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ (t-test, paired-t-test, ANOVA) สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Mann-Whitney U test, Wilcoxon test, Friedman test) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น และการถดถอยลอจิสติก

 
 คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
        มีพื้นฐานด้านการวิจัย
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการใช้สถิติในการทำวิจัย
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
 นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)

จำนวนหน่วยกิต :  - 

จำนวนชั่วโมงเรียน : 15 ชม
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : วิชาบังคับ
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : ปานกลาง
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ นักวิจัยที่ทำงานในวงการสุขภาพทั่วไป เช่น พยาบาล นักวิจัยสาธารณสุข นักโภชนาการ นักกายภาพบัด เป็นต้น

 อาจารย์ประจำวิชา
Course Staff Image #1 อาจารย์ ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์
Asst.Prof.Dr.Sariyamon Tiraphat
Instructor
Qualification : Ph.D. (Health Services Research), Old Dominion University, USA
sariyamon.tir@mahidol.ac.th
IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol