Skip to main content

จิตวิทยาการกีฬา Psychology

Enrollment is Closed

ทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อการประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบ ต่ออารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียนรู้ การรับรู้ และสภาวะทางกาย สิ่งเร้าและความวิตกกังวล ความเครียดและการจัดการความเครียด แรงจูงใจ ความตั้งใจ และสมาธิในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ความร่วมมือในทีมกีฬา ผู้นำและเทคนิคการสื่อสาร การทดสอบ การวัด และการประเมินทางจิตวิทยาการกีฬา การฝึกทักษะทางจิตวิทยา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)         
หลักสูตร ศศ.บ. (การออกกำลังกายและการกีฬา) วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

                         

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์Course Staff Image #1

ผศ.ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทรผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา/บทเรียนออนไลน์ (outcome-based)

    1.นักศึกษาสามารถบอกวัตถุประสงค์ ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาการกีฬา และขอบข่ายงานทางจิตวิทยาการกีฬาได้
    2.  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวล ความมั่นใจ แรงจูงใจ ความก้าวร้าว การรวบรวมสมาธิ ที่มีผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม และ สภาวะทางกายของนักกีฬาได้
    3.  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่ม ความสามัคคี การแข่งขัน และการให้ความร่วมมือ จากสถานการณ์ตัวอย่างได้
    4.  นักศึกษาสามารถฝึกใช้เทคนิคการฝึกทักษะทางจิตวิทยาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ความมั่นใจ สมาธิ และลดความวิตกังวลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้