Skip to main content

The prologue of palliative medicine

เกี่ยวกับรายวิชา


หลักการเบื้องต้นของการดูแลผู้ป่วยแบบบริบาลบรรเทาในผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เนื้อหาครอบคลุมการจัดการอาการที่พบบ่อยในงานบริบาลบรรเทา โดยเฉพาะการจัดการอาการปวด ลักษณะอาการปวด การใช้ยาระงับปวดและตัวอย่างการปรับยามอร์ฟีนในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

รายวิชานี้ จะแนะนำผู้เรียนให้เข้าสู่หลักการพื้นฐานของการดูแลผู้ป่วยแบบบริบาลบรรเทา การจัดการอาการที่พบบ่อย และความสำคัญของงานบริบาลบรรเทาในเวชปฏิบัติ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ online ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการดูวิดิทัศน์ การอ่านบทความ การเขียนเรียงความและการทำแบบทดสอบ มีการติดตามผลการเรียนโดยใช้สื่อสังคมเพื่อดึงดูดผู้เรียน รวมทั้งการประเมินผล วิชานี้จึงเหมาะสำหรับแพทย์ทุกท่านที่สนใจในงานด้านนี้

กลุ่มผู้เรียน


แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ทั่วไปที่สนใจด้านบริบาลบรรเทา

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน


แพทยศาสตร์บัณฑิต

ทีมผู้สอน


Course Staff Image #3

อ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Course Staff Image #2

อ.นพ.อิทธิพล วงษ์พรหม

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Course Staff Image #1

อ.นพ.ธเนศ แก่นสาร

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Course Staff Image #1

อ.นพ.วีรชัย สัจจเทพ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Course Staff Image #1

นพ.สรวิศ บุญญฐี

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป้าหมายการเรียนรู้


เมื่อเรียนจบผู้เรียนสามารถ

  • ระบุ จำแนก กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างถูกต้อง
  • ประเมิน วินิจฉัย อาการปวดในผู้ป่วยระยะประคับประคองได้
  • สั่งการรักษาเพื่อบรรเทาปวดในผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถอธิบายหลักการสำคัญของงานบริบาลบรรเทาได้อย่างครบถ้วน
Enroll