Skip to main content

RAER 204 : Physical Examination and Interviewing in Emergency Patient 2

Enrollment is Closed


รมวฉ ๒๐๔ การซักประวิตและตรวจร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน ๒

RAER 204 Physical Examination and Interviewing in Emergency Patient 1

เกี่ยวกับรายวิชา

การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีที่ ๒ ของหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นจุดเริ่มต้นของการปูพื้นฐานเพิ่มเชื่อมโยงสู่การรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยเพื่อการประเมินคนไข้ได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องมีทักษะในการซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นอย่างดี

ขั้นตอน การซักประวัติและตรวจร่างกายในระบบกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก ระบบประสาท โรคผิวหนัง และผู้ป่วยเด็ก จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชานี้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

อาจารย์ประจำวิชา

Course Staff Image #1

อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์

อีเมล์ Panvilai.tan@gmail.com
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Course Staff Image #2

อ.พญ.ณัฐภา สว่างศรี

อีเมล์ nattapa.saw@mahidol.edu
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป้าหมายการเรียนรู้

เมื่อผ่านรายวิชานี้ ผู้เรียนจะสามารถ....

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการซักประวัติและตรวจร่างกายอันนำไปสู่การวินิจฉัยและรักษาได้

2. สามารถซักประวัติและตรวจร่างกายระบบที่สำคัญ ได้แก่ การซักประวัติและตรวจร่างกายในระบบกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก ระบบประสาท โรคผิวหนัง และผู้ป่วยเด็กะโรคอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง

3. วิเคราะห์ภาวะฉุกเฉินได้จากผลการซักประวัติและตรวจร่างกาย

4. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

10 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง/สัปดาห์

การนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์

เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชา รมวฉ.๓๐๔

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี /เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
(และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา รมวฉ ๓๐๔ การซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๓ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล )

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนแบบกลุ่ม

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

ระดับกลาง

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน

1. ต้องมีการเรียนรู้ก่อนเข้าเรียนในคาบทุกครั้ง เพราะอาจารย์จะไม่สอนซ้ำในสิ่งที่อยู่ในวิดีโอ 2. ต้องทำแบบประเมินให้ครบ คิดคะแนนเป็น 10% จากคะแนนเก็บทั้งหมด 3. หากทำแบบประเมินไม่ครบตามกำหนด ถือว่าไม่เข้าร่วมกิจกรรม/ชั้นเรียน ของรายวิชา ขาดเกิด 80% ถือว่าหมดสิทธิ์สอบปลายภาค

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติม

- การซักประวัติและตรวจร่างกายสำหรับบุคลากรฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

- Emergency Care The Pocket Guide Book ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำถามที่พบบ่อย

นักเรียนจะได้อะไรเมื่อเข้ามาเรียน

นฉพ. จะได้เรียนรู้ทักษะการซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้น ซึ่งมีวิดีโอสาธิตการตรวจร่างกายที่ถูกต้องให้ดู ซึ่งในส่วนของเนื้อหานั้น จะต้องทำการศึกษา เพื่อทำแบบทดสอบอันจะเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บต่อไป

สำหรับนักศึกษาแพทย์เปิดดู เว็บไซต์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อเปิดหาความรู้เพิ่มเติมได้

นฉพ. จำเป็นต้องเรียนทุกคนหรือไม่?

จำเป็นต้องเรียนค่ะ โดยเฉพาะ นักศึกษา นฉพ. ของรามาธิบดี เป็นส่วนหนึ่งของการสอบผ่านนะคะ