Skip to main content

BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS

จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต : 7 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 30 นาที/สัปดาห์
ระดับของเนื้อหารายวิชา : ปริญญาตรี
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : วิชาบังคับ
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : กลาง
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต
คำอธิบายรายวิชา
การเคลื่อนที่ของยาผ่านเมมเบรน จลนศาสตร์ของกระบวนการเคลื่อนที่ของยาผ่านเมมเบรน แบบจำลองและพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ กระบวนการที่เกิดขึ้นกับยาเมื่อให้ยาเข้าสู่ร่างกาย เริ่มตั้งแต่การปลดปล่อยยา การดูดซึมยา การกระจายยาในร่างกาย การเปลี่ยนสภาพยา ตลอดจนการขับยาออกจากร่างกาย ปัจจัยทางเคมี-ฟิสิกส์ของยา ปัจจัยทางสรีรวิทยา ปัจจัยทางพยาธิวิทยา และปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีผลต่อกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ การกำหนดขนาดยาและการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในเลือดเมื่อให้ยาครั้งเดียวและหลายครั้ง การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องของอวัยวะที่มีหน้าที่กำจัดยา การตรวจติดตามระดับยาในการรักษา การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบและยาสามัญด้วยการศึกษาค่าชีวสมมูล
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

จุดมุ่งหมายของรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายกระบวนการต่างๆ ที่ร่างกายกระทำกับยาเมื่อให้ยาเข้าสู่ร่างกาย
2. คำนวณค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
3. ประยุกต์ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการกำหนดและปรับขนาดยา การตรวจติดตามระดับยาในเลือด ตลอดจนการพัฒนายาและการคัดเลือกยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Course Staff Image #2

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Course Staff Image #3

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Course Staff Image #4

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.กอบธัม สถิรกุล

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Course Staff Image #5

อาจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
MUx-Analysis-Design Form 2017-ชีวเภสัชและเภสัชจลนศาสตร์ Download (PDF)

Enroll