Skip to main content

กิจกรรมบำบัดจิตสังคม Psychosocial Occupational Therapy

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทางจิตประสาทวิทยา สรีระ-พยาธิประสาทวิทยาและกระบวนการฟื้นตัวของอาการป่วยทางจิตในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ การประเมินและการประยุกต์ระบบการจำแนกโรคทางจิตเวช บทบาทนักกิจกรรมบำบัดในการรักษาผู้รับบริการที่มีอาการทางจิตระยะแรกรับจนถึงระยะฟื้นฟูสภาพ การสอนเทคนิคการใช้สื่อการรักษาทางกิจกรรมบำบัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันโรคทางจิตตามบริบทของชุมชน

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

เคยศึกษารายวิชา PTOT 111 รากฐานกิจกรรมบำบัด และ PTOT 229 การสังเกตและการให้เหตุผลทางคลินิกกิจกรรมบำบัด

อาจารย์ผู้สอน

ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินเนื้อหา

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา และออกแบบการสอน

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. อธิบายความรู้กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพจิต

2. ให้เหตุผลทางคลินิกในการปฏิบัติอิงแนวคิดกิจกรรมบำบัดการดำเนินชีวิต

3. สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์กิจกรรมบำบัดจิตสังคม

4. ประยุกต์จรรยาบรรณและมาตราฐานวิชาชีพด้วยการทำงานเพื่อสังคม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล