Skip to main content

Clinical Microbiology

Enrollment is Closed

- CLINICAL MICROBIOLOGY -

- MTMI 412 -เกี่ยวกับรายวิชา

บทเรียนออนไลน์ Clinical Microbiology ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MTMI 412 Clinical Microbiology ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์ทั้งองค์ความรู้ คำศัพท์ วิธีการทดลอง และฝึกฝนการอ่านผล ก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน ทั้งภาคทฤษฎีที่จะเน้นการนำความรู้จากบทเรียนออนไลน์มาแก้โจทย์ปัญหาหรือ Case study และภาคปฏิบัติที่เน้นฝึกทักษะโดยลงมือปฏิบัติจริง เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์มีทั้ง การเก็บ นำส่งและดำเนินการกับสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ การย้อมสี การวินิจฉัยและการรายงานผลต่างๆ การเลือกยาต้านจุลชีพ การทดสอบเชื้อดื้อยา การอ่าน แปลผลและรายงานผล การใช้คู่มือ CLSI ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (MLAB) การควบคุมการติดเชื้อ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

คำอธิบายรายวิชา

หลักการของโรคติดเชื้อ ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ความสัมพันธ์ของอาการกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพและการดื้อยา หลักการการกำจัดของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติการ

Fundamentals of infectious diseases and their epidemiology. Laboratory diagnosis, clinical correlation, action of antimicrobial agents and microbial resistance; laboratory waste management

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

คุณสมบัติ ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนที่ต้องมีมาก่อน

MTMI 315 Medical Bacteriology and Mycology และ MTMI 201 Basic Microbiology

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course learning outcome)

CLO 1: อธิบายหลักการของโรคติดเชื้อ การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ความสัมพันธ์ของอาการกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการกลไกการดื้อยาต้านจุลชีพ และการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

CLO 2: เลือกวิธีการทดสอบสำหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ และวิธีการทดสอบการดื้อยา ที่เหมาะสมในปัจจุบัน

CLO 3: ทำการทดสอบและวินิจฉัยเชื้อก่อโรคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก

CLO 4: ทำการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ แปลผลและรายงานผลการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

CLO 5: วิเคราะห์ แปลผล และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับอาการและประวัติผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคติดเชื้อได้

CLO 6: วิเคราะห์ แปลผล และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับอาการและประวัติผู้ป่วยเพื่อ สนับสนุนการวินิจฉัยโรคติดเชื้อได้

CLO 7: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มการติดเชื้อ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้

CLO 8: สื่อสารและให้คำแนะนำในการเก็บสิ่งส่งตรวจและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกแก่ผู้รับบริการและทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

CLO 9: มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบทเรียนออนไลน์ (Online course learning outcome)

OCLO 1: สามารถอธิบายขั้นตอนการเก็บ นำส่งและวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสิ่งส่งตรวจระบบต่างๆ การทดสอบเชื้อดื้อยา และการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้

OCLO 2: สามารถเลือกวิธีการทดสอบสำหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ และวิธีการทดสอบการดื้อยา ที่เหมาะสมในปัจจุบัน

OCLO 3: สามารถแปลผลและรายงานผลการตรวจวินิจฉัย และการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพได้อย่างถูกต้อง

OCLO 4: สามารถสื่อสารและให้คำแนะนำในการเก็บสิ่งส่งตรวจและการทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกแก่ ผู้รับบริการและทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ตามกำหนดเวลาโดยผู้สอน (instructor-paced) สัปดาห์ละ 30-75 นาทีรวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง 15 บท ก่อนเรียนภาคทฤษฎี (1 ชั่วโมง) และภาคปฏิบัติ (2 ชั่วโมง) ในชั้นเรียนในสัปดาห์นั้น

 

การวัดผล

ประเมินจาก Homework/Discussion (5%), Assignment/Peer review (10%), Quiz (70%),

และ Exam/ post-test (20%)

คะแนนทั้งหมดจากการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ = 10% ของรายวิชา


 

คณะผู้จัดทำบทเรียนออนไลน์

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

E-mail:kanokwan.kit@mahidol.edu โทรศัพท์ 0 2441 4371 ต่อ 2717

Course Staff Image #1

อ.สุภี เทียนกริม

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

E-mail:Surapee.tie@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0 2441 4371 ต่อ 2717

Course Staff Image #2

นางสาวศิริอร มโนมัธยา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-mail:sirion.mar@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0 2441 4371 ต่อ 2202

Course Staff Image #2

นายวรพงศ์ บุญอุ้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักประชาสัมพันธ์

E-mail:worapong.boo@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0 2441 4371 ต่อ 2202

คำถามเกี่ยวกับการใช้งานเว็บนี้ / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ควรใช้โปรแกรมไหนเปิดดูเว็บนี้ / What web browser should I use ?

แนะนำให้ใช้ Chrome หรือ Firefox หรือ Safari เวอร์ชั่นล่าสุด หรือ Internet Explorer version 9 ขึ้นไป / The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

ใช้อีเมลใดในการลงทะเบียน / What email address should I use for register?

แนะนำให้ใช้อีเมลที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ @mahidol.ac.th ในการลงทะเบียนเข้าเรียน /Recommend to use Mahidol email address with @mahidol.ac.th for registration.

  1. Course Number

    MTMI412
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    30-75 นาที