Skip to main content

Population and Development

Enrollment is Closed
เกี่ยวกับรายวิชา
 


  สถาบัน/คณะ/ภาควิชา :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

  ชื่อรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ :  วจปส 101 ประชากรและการพัฒนา PRPR 101 Population and Development

 

  คำอธิบายรายวิชา

 

 
Concepts and theories on population and development; relationships between population and development in terms of population, social and economic aspects, human resource development, education, poverty, migration, urbanization, locality, environment and resources, community participation, and feminism; analyzing directions of development.
 

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิด/ทฤษฎีทางประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนา ตลอดจนความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคมและเศรษฐกิจกับการพัฒนา ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการทำความเข้าใจแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาของประเทศไทย ทั้งในด้านประชากร สังคมและเศรษฐกิจได้อย่างเป็นระบบ

 

  จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด :  30 ชั่วโมง 

 

 

  จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ต่อสัปดาห์ :  1 ชั่วโมง / สัปดาห์

 

 

  จำนวนหน่วยกิต : 2 หน่วยกิต

 

 

  ระดับของเนื้อหารายวิชา : ปริญญาตรี

 

 

  ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : เบื้องต้น

 

    กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : 

 
    ความรู้พื้นฐานที่ควรมี :  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
                            - ไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาไทย

 
  อาจารย์ประจำรายวิชา
   


ชื่อภาษาไทย อาจารย์มาร์ก เฟิลแคร์  
ชื่อภาษาอังกฤษ Marc Voelker

ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ
อีเมล์ marc.voe@mahidol.edu  
โทรศัพท์ +66 2441 0201-4 ext. 611

     
 
คณะกรรมการประเมินรายวิชา
    
 


ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในเนื้อหารายวิชา
ชื่อภาษาไทย จงจิตต์ ฤทธิรงค์  
ชื่อภาษาอังกฤษ Jongjit Rittirong  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาและออกแบบบทเรียนออนไลน์
ชื่อภาษาไทย รศ.ดร.ชุติพร อนุตริยะ  
ชื่อภาษาอังกฤษ Assistant Prof. Dr. Chutiporn Anutariya

 

  วันเริ่มเรียน : 12 มกราคม 2560 – 18 พฤษภาคม 2560
  ระยะเวลาลงทะเบียน : -