Skip to main content

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

  คำอธิบายรายวิชา :
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความ เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีศึกษา
………………………………….

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): General Education for Human Development
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: IL - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด:  มากกว่า 500 คน  5 ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม.
ประเภทวิชา: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ระดับของเนื้อหารายวิชา : beginner
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : การเรียนการสอนแบบบรรยาย, การเรียนการสอนแบบอภิปราย, การเรียนการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน, การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน, การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน, การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: ไม่มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปี 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1: เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นบัณฑิต ดำเนินชีวิตได้ดีงาม มีความสุข อยู่กับสังคมและธรรมชาติแวดล้อมอย่างเกื้อกูล นำความรู้หรือเครื่องมือที่ได้จากวิชาชีพ/วิชาเฉพาะมาช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม
  • LO2: มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง เพื่อนมนุษย์หรือสังคม ธรรมชาติแวดล้อม และการปฏิบัติตนของตัวมนุษย์เอง
  • LO3: รู้เท่าทันกาละ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลายุคสมัย
  • LO4: รู้เท่าทันเทศะ เข้าใจความเป็นมา ความแตกต่าง จุดเด่นจุดด้อยของชุมชน สังคม และประเทศต่าง ๆ
  • LO5: มีศักยภาพ ในการรับและสื่อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจและเชาวน์ปัญญา
  • LO6: มีปัญญา ซึ่งเป็นแกนกลางของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้เรียนเข้าเรียนครบตามกำหนด มีผลการประเมินเกิน 50%

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………….

ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
   เบอร์โทรติดต่อ: 0814561591
   อีเมล์: suchai.nop@mahidol.edu
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
   เบอร์โทรติดต่อ: 0944562541
   อีเมล์:
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : นางสาวจิราพร ธารแผ้ว
   เบอร์โทรติดต่อ: 02 441 9734
   อีเมล์:
Enroll