Skip to main content

หลักการประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  คำอธิบายรายวิชา :
ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม หลักการออกแบบและการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิเวศอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสะอาด พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ หลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม: องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน การประเมินวัฎจักรชีวิต การประเมินผลกระทบวัฎจักรชีวิต การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ แนวทางและเทคโนโลยีในการจัดการ

  Course Description :
Environmental quality analysis and assessment principles; management procedure and technology assessment; eco industry, cleaner technology, energy and biotechnology environmental management principles; environmental management systems; international organization for standardization; life cycle assessment; life cycle impact assessment, carbon footprint and green product, water footprint and management procedure and technology.

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หลักการประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Principles of Environment Technology Assessment
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: EN - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด:   5   ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง :  3 ชม.
ประเภทวิชา: เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ระดับของเนื้อหารายวิชา : intermediate
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : การเรียนการสอนแบบบรรยาย
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: ไม่มี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : ปริญญาโท

  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1:ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี การออกแบบ เครื่องมือ การประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • LO2:ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา
  • LO3:ผู้เรียนสามารถอธิบาย การจัดทำบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมและการเก็บข้อมูล, ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
  • LO4:ผู้เรียนสามารถอธิบาย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การแปลผลการศึกษา,การจัดทำและเสนอรายงานอย่างเป็นระบบ
  • LO5: ผู้เรียนสามารถใช้หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้และเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผลิตผลิตภัณฑ์ได้

  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน xx%

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ (ถ้ามี)

กรกมล ชูช่วย. (2553). การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเลือกใช้ก๊าซเรือนกระจก ในการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2554). โครงการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวทางการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับฉลากคาร์บอน, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 108 หน้า.

ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นบานและพลังงานของประเทศไทย. (2557). update กุมภาพันธ์ 2557

เจนจิรา พุทธวรชัย. (2552). การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวลด้อมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กระป๋องโดยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม.

คณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์. (2554). แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, 71 หน้า.

รัตนวรรณ มั่งคั่ง, แชบเบียร์ กีวาลา, งามทิพย์ ภู่วโรดม, นิติ ชูเชิด, อำนาจ จันทร์ครุฑ และจิราภา จอมไธสง. (2554). คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร, บริษัท จรัลสนิทวงษ์การพิมพ์ กรุงเทพมหานคร, 75 หน้า.

รัตนวรรณ มั่งคั่ง, แชบเบียร์ กีวาลา, งามทิพย์ ภู่วโดม และ สิรินทรเทพ เต้าประยูร. (2554). คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าววิศวกรรมสาร มก., ฉบับที่ 75 ปีที่ 24, หน้า 53-60.

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการและเศรษฐนิเวศ, 2556. การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์, บริษัทแอดวานซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด, กรุงเทพฯ, 225 หน้า.

ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2555. การจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 84 หน้า.

ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2556. เราจะ เลือกใช้บัญชีรายการวัฎจักรชีวิตอย่างไรให้ถูกต้อง, ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปทุมธานี, 36 หน้า.

ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2556. การจัดทำบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตของพืชผลการเกษตร, ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปทุมธานี, 60 หน้า.

British Standard (BSI), (2008), PAS 2050 methodology: Specification for the assessment of the British Standards (BSI), pp. 1-43.

BSI, 2008. PAS 2050: 2008. Specification for the Assessment of the Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Goods and Services. British Standards Institution, London, UK

Fabio, G., Guido, La. R. and Antonino, R., 2006. Product Design for the Environment A Life Cycle Approach, 481 pp.

Henrik, W., Michael, H. and Leo, A., 1997. Environmental Assessment of Products, 543 pp.


ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม
   เบอร์โทรติดต่อ: 085-4832009
   อีเมล์: monthira.yut@mahidol.ac.th
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : น.ส.คันธรส ชำนาญกิจ
   เบอร์โทรติดต่อ: 24415000 ต่อ 3101
   อีเมล์: enwww@mahidol.ac.th
   
Enroll