Skip to main content

Internet of Things (IOT) เพื่อชีวิตความเป็นอยู่


MU-EG
Enrollment is Closed

 

เนื้อหารายวิชา IoT (Internet of Things) for Living สรรพสิ่งที่ควบคุมได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อชีวิตความเป็นอยู่

เป็นรายวิชาสำหรับผุ้สนใจทั่วไปและนักศึกษา

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยการใช้บล็อคโปรแกรมมิ่งของ Scratch และภาษาสคริปท์ไฟธอน (Python) พื้นฐาน กำหนดตัวแปร การคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ การทำงานเป็นลูป หลักการของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หรือบอร์ดสมองกลฝังตัว(Embedded Board) การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะการปิดเปิด (On/Off) หลักการของอุปกรณ์ Input / Output และวงจรตรวจจับหรือเซนเซอร์ (Sensor) และการนำไปประยุกต์ใช้งานกับชีวิตประจำวันได้ เช่น ตัวตรวจจับอุณหภูมิ ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว หลักการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเพื่อสร้าง IoT การใช้โปรแกรมแอพบนสมาร์ทโฟน เพื่อสั่งงานหรืออ่านค่าต่างๆและสั่งการระยะไกลด้วยแอพ การใช้งานแอพ Blynk (แอพที่ได้ทุนสร้างจาก Kickstarter) การใช้งานแอพร่วมกับโปรแกรมไพธอนเบื้องต้น กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งานต่างๆในชีวิตประจำวัน อาทิ เปิด/ปิดไฟฟ้า หน้าบ้านและหลังบ้านหรือเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศฝ่านมือถือก่อนเข้าบ้าน เมื่อห้องนั่งเล่นอุณหภูมิเกิน 28 องศาเซลเซียส ให้เปิดพัดลมอัตโนมัติ อ่านค่าอุณหภูมิ ความชื้นของแปลงสวนไร่นานั้นๆหรือวัดระดับน้ำเพื่อจะสั่งการให้ปั้มน้ำรดน้ำทำงาน เป็นต้น

พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนเรียนวิชานี้

ภาษาอังกฤษที่เข้าใจในเมนูของโปรแกรมต่างๆได้ มีความรู้ด้านตรรกศาสตร์มาเบื้องต้น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์มาเบื้องต้น ความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เช่น ไฟฟ้ากระแสตรงต่างกับไฟฟ้ากระแสสลับอย่างไร ความรู้เรื่องการใช้สมารทโฟนและคอมพิวเตอร์(การติดตั้งแอพพลิเคชั่น และ เชื่อมต่อเครือข่าย)มรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

 

อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IT Development & Service Excellency
Open: Monday - Friday, 8:30 AM - 4:30 PM.
Tel: 02-849-4600 Fanpage : MUx.Mahidol