Skip to main content

Prescription writing and dental drug preparations

Enrollment is Closed
แนะนำราย วิชา
ความรู้พื้นฐานทางเภสัชกรรม ส่วนประกอบสูตรยา การเขียนใบสั่งยา รูปแบบยาเตรียมชนิดต่างๆ
ยาเตรียมที่ใช้ทางทันตกรรม รวมทั้งน้ำยา บ้วนปาก ยาสีฟัน สารลดอาการเสียวฟัน
-
..
 คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้ พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
 • Biochemistry
 • Principle of pharmacology and toxicology
 วัตถุประสงค์การเรียน รู้
 • สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของยาเตรียมที่มีใช้ทางทันตกรรม
 • มีแนวทางในการเลือกวิถีการบริหารยาและรูปแบบยาเตรียมได้เหมาะสม
 • สามารถฝึกปฏิบัติการเตรียมยาทางทันตกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • สามารถเขียนใบสั่งยาได้ถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจและอ่านใบสั่งยาได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
 นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน
สัดส่วนของคะแนนทั้งหมดจากการเรียนรู้บนนระบบออนไลน์ ……40 / 100
 • Homework (HW) 30%
 • Quiz 10%
 • Midterm Exam (Mid) -
 • Final Exam (Final) 60%
จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต : 7 ชม
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม
ระดับของเนื้อหารายวิชา : พื้นฐานสำหรับทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : Blended learning
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : ระดับปริญญาตรี
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักศึกษาระดับ…ป.ตรี…… ชั้นปี …3….. หลักสูตร …ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต…………
..
 ทีมผู้สอนและ ทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
..
Course Staff 

Image #1


อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
Dr. Nisarat Ruangsawasdi
nisarat.rua@mahidol.ac.th
..
Course Staff 

Image #1


รศ.ภญ.วนิดา แสงอลังการ
Assoc. Prof. Vanida Sangalungkarn
vanida.san@mahidol.ac.th
..
Course Staff 

Image #1


รศ.ทพญ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
Assoc. Prof. Petcharat Kraivaphan
petcharat.kra@mahidol.ac.th
..
Course Staff 

Image #1


รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
Assoc. Prof. Salunya Tancharoen
salunya.tan@mahidol.ac.th