Skip to main content

บทนำสู่การศึกษาด้านวิทยาการเสพติด

แนะนำรายวิชา

วิวัฒนาการของปัญหาการเสพติดในสังคม วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด อาทิ ชีววิทยา ชีวเคมี และเภสัชวิทยา ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเสพติด เช่น พันธุกรรม สภาพครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม

The development of addiction problem in society, history of addiction, basic sciences related to addiction; biology, biochemistry and pharmacology. Factors related to addiction; genetics, family status, social and environment.


 คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
    -
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • สามารถแยกประเภทของการเสพติด ชนิดของยาเสพติด
  • สามารถอภิปรายเรื่องของพฤติกรรมเสพติดได้
  • สามารถสรุปส่วนของสมองและสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดได้
  • สามารถอภิปรายผลกระทบต่อ กาย จิต สังคมที่เกิดจากการเสพติดได้
  • สามารถจำแนก แนะนำ วิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อผู้เสพติดได้
 นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)

การวัดผลสำหรับนักศึกษาปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาการเสพติดเท่านั้น โดย คิดเป็น 30% ของคะแนนรวมทั้งหมดในรายวิชา โดยพิจารณาให้คะแนนจาก

  • การเข้าclass discussion แบบ online ทุกครั้ง คิดเป็น 10%
  • การส่งรายงาน คิดเป็น 10%
  • การทำกิจกรรมในชั่วโมงเช่น การตอบคำถาม การทำ pre-post test เป็นต้น คิดเป็น 10%

จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต :

  10 ชม

จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง :

1 ชม

ระดับของเนื้อหารายวิชา :

เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา :

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา :

ปานกลาง

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :

นักศึกษาระดับ ปริญญาโทของหลักสูตร และนักศึกษาในระดับอื่นที่ต้องการเรียนรู้


 ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
Course Staff Image #1 อ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ
Dr.Doungjai Buntup
Instructor
Ph.D. (Neuroscience), Neuro-Behavioural Biology Center, Mahidol University
doungjai.bun@mahidol.ac.th
Course Staff Image #1 นางสาวทิรัชชา คณาคุปต์
Miss Tiratcha Kanakup
Computer Technical Officer
tiratcha.kan@mahidol.ac.th
Course Staff Image #1 นายภาณุพงษ์ ปุญญมาโนชญ์
Mr.Parnupong Poonyamanoch
Audio-Visual Officer
parnupong.poo@mahidol.ac.th
Enroll