Skip to main content

LabPass (TH) #2

โครงการเรียนรู้และทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล  (MU LabPass)

            การเรียนรู้และทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และกายวิภาคศาสตร์หรือผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้และทดสอบด้วยตนเองผ่านระบบ             E-learning ของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 กำหนดให้เข้าเรียนรู้และทดสอบความรู้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน โดยต้องมีผลคะแนนปรากฏว่าผ่าน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในทุกรายวิชาที่มีชั่วโมงเรียนในห้อง

ปฏิบัติการ ประกอบด้วยบทเรียนด้านความปลอดภัย 9 บทเรียน ได้แก่

1.       General Safety Rules

2.       Personal Protective Equipments (PPE)

3.       MSDS, Safety Labeling, and Chemical Compatibility

4.       Glassware and Equipment Safety

5.       Fire Extinguishments

6.       Electrical and Optical Safety

7.       Biological safety

8.       Waste Disposals

9.       Emergency Response

การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษารายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น ในการป้องกันภัยและอันตรายจากการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างความตระหนัก       ลดความเสี่ยง และช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Enroll